ม.44 ตั้ง "สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล" นั่ง ผอ.สสว.

ม.44 ตั้ง "สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล" นั่ง ผอ.สสว.

ม.44 ตั้ง "สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล" นั่ง ผอ.สสว.

รูปข่าว : ม.44 ตั้ง "สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล" นั่ง ผอ.สสว.

วันนี้ (11 ต.ค.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2558 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 21 ก.ย.2558 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งลงแล้ว แต่ด้วยเหตุขัดข้องบางประการ ทําให้การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมเข้ารับหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่อาจดําเนินการให้ลุล่วงได้ในขณะนี้ และหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะทําให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรและเป็นผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2558 เรื่องการแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 21 ก.ย.2558 ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้มีวาระอยู่ในตําแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

2.ให้นําความในข้อ 2 และข้อ 3 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2558 เรื่องการแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 21 ก.ย.2558 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามข้อ 1 นี้ด้วย

3.ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

4.คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 ต.ค.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน