ก.ยุติธรรมชี้แจงแอมเนสตี้ฯ ร้องไทยยกเลิกโทษประหารชีวิตต้องรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

ก.ยุติธรรมชี้แจงแอมเนสตี้ฯ ร้องไทยยกเลิกโทษประหารชีวิตต้องรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

ก.ยุติธรรมชี้แจงแอมเนสตี้ฯ ร้องไทยยกเลิกโทษประหารชีวิตต้องรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

รูปข่าว : ก.ยุติธรรมชี้แจงแอมเนสตี้ฯ ร้องไทยยกเลิกโทษประหารชีวิตต้องรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

กระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีที่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องให้ไทยดำเนินการยกเลิกโทษประหารชีวิต ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (12 ต.ค.2560) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีที่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล เรียกร้องให้ไทยดำเนินการยกเลิกโทษประหารชีวิตว่า บัดนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ประกาศใช้แล้ว และมาตรา 77 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาร่างกฎหมายได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการความรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตตามข้อเรียกร้องของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย จึงต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นนี้อย่างกว้างขวางตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดไว้ และเสนอคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

โดยในระยะแรก เน้นการศึกษาในการเพิ่มดุลพินิจแก่ศาลที่จะลงโทษอื่นได้ในฐานความผิดที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว เช่น อาจพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ระบุโทษครอบคลุมเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแทน ส่วนในระยะต่อไปจะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการไม่ใช้โทษนี้กับความผิดบางประเภทที่ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่กระทบต่อชีวิตของบุคคลอื่น ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้เวลาและรับฟังเสียงรอบข้างอย่างรอบคอบในการดำเนินการต่อไปก่อน

กลับขึ้นด้านบน