เช็ก "ถนน-ซอย" ห้ามผ่าน-ห้ามจอดรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 24-29 ต.ค.นี้

เช็ก "ถนน-ซอย" ห้ามผ่าน-ห้ามจอดรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 24-29 ต.ค.นี้

เช็ก "ถนน-ซอย" ห้ามผ่าน-ห้ามจอดรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 24-29 ต.ค.นี้

รูปข่าว : เช็ก "ถนน-ซอย" ห้ามผ่าน-ห้ามจอดรถ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 24-29 ต.ค.นี้

วันนี้ (12 ต.ค.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.2559 สํานักพระราชวังได้กําหนดให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 ต.ค.2560 ประกอบกับมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.2560

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเพื่อรองรับการจัดการจราจรในพระราชพิธีดังกล่าว ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (1) (2) (3) (4) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 ก.ย.2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ 322/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค.2560 เรื่องการกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล และผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

1.ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พ.ศ.2560”

2.ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่วันที่ 24-29 ต.ค.2560 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

2.1 ถนนหน้าหับเผย
2.2 ถนนหลักเมือง
2.3 ถนนมหาราช
2.4 ถนนท้ายวัง
2.5 ถนนเชตุพน
2.6 ถนนเศรษฐการ
2.7 ถนนพระพิพิธ
2.8 ถนนสนามไชย
2.9 ถนนราชดําเนินใน
2.10 ถนนพระจันทร์
2.11 ถนนหน้าพระธาตุ
2.12 ถนนหน้าพระลาน
2.13 ถนนราชินี ตั้งแต่แยกตัดถนนพระอาทิตย์ถึงแยกผ่านภิภพลีลา
2.14 ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนถึงแยกสะพานมอญ
2.15 ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่แยกตัดถนนสนามไชยถึงสะพานช้างโรงสี
2.16 ซอยสราญรมย์

3.ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 24-29 ต.ค.2560 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

3.1 ถนนหน้าหับเผย
3.2 ถนนหลักเมือง
3.3 ถนนมหาราช
3.4 ถนนท้ายวัง
3.5 ถนนเชตุพน
3.6 ถนนเศรษฐการ
3.7 ถนนพระพิพิธ
3.8 ถนนสนามไชย
3.9 ถนนพระจันทร์
3.10 ถนนหน้าพระธาตุ
3.11 ถนนหน้าพระลาน
3.12 ถนนราชินี
3.13 ถนนอัษฎางค์
3.14 ถนนเจริญกรุง
3.15 ถนนราชดําเนินใน
3.16 ถนนกัลยาณไมตรี
3.17 ถนนพระอาทิตย์
3.18 ถนนจักรพงษ์ ตั้งแต่แยกบางลําพูถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า
3.19 ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่แยกตัดถนนจักรพงษ์ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์
3.20 ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกสะพานขาวถึงแยกกษัตริย์ศึก
3.21 ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลําพู) ไปถึงแยกบางลําพู
3.22 ซอยพระยาเพชร
3.23 ซอยสราญรมย์

4.กําหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 24-29 ต.ค.2560 ในถนนดังต่อไปนี้

4.1 ถนนพระสุเมรุ จากจุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลําพู) ถึงแยกบางลําพู
4.2 ถนนจักรพงษ์ จากแยกบางลําพูถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า
4.3 ถนนเจ้าฟ้า จากแยกตัดถนนจักรพงษ์ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์
4.4 ถนนพระอาทิตย์ จากถนนเจ้าฟ้า (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ถึงจุดเชื่อมต่อถนนพระสุเมรุ (ซอยลําพู)

5.ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวขวา ตั้งแต่วันที่ 24-29 ต.ค.2560 ในถนนดังต่อไปนี้

5.1 ถนนเจริญกรุงไปทางถนนสนามไชย
5.2 ถนนจักรพรรดิพงษ์ไปทางถนนราชดําเนินนอก

6.ถนนราชดําเนินนอกตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค.2560 และกําหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

6.1 ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันออก (ด้านกองทัพภาคที่ 1) กําหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉิน และรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.2 ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันตก (ด้านกระทรวงศึกษาธิการ) กําหนดให้เป็นทางเดินเท้าสําหรับประชาชน

7.ถนนราชดําเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค.2560 และกําหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

7.1 ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดําเนิน) ติดกับเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กําหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
7.2 ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดําเนิน) ถัดจากเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กําหนดให้เป็นทางเดินเท้าสําหรับประชาชน

8.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค.2560 และกําหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

8.1 ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านฝั่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป) ติดกับเกาะกลางถนน 1 ช่องจราจร กําหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
8.2 ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป) ถัดจากช่องทางฉุกเฉินกําหนดให้เป็นทางเดินเท้าสําหรับประชาชน
8.2ช่องทางเดินรถฝั่งทิศใต้ขาออก (ด้านสนามหลวง) ทุกช่องทางจราจร กําหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

9.เส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ในวันที่ 25-26 ต.ค.2560 ในถนนดังต่อไปนี้

9.1 ถนนลูกหลวง
9.2 ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกสะพานขาว
9.3 ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจฯ ถึงแยกพล.1
9.4 ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกพาณิชยการถึงแยกวังแดง
9.5 ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษมถึงแยกเทวกรรม
9.6 ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกแม้นศรี ถึงแยก จปร.
9.7 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร.ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์
9.8 ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกนางเลิ้ง
9.9 ถนนตะนาว ตั้งแต่ถนนพระสุเมรุถึงถนนมหรรณพ (แยกศาลเจ้าพ่อเสือ)
9.10 ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกสะพานเฉลิมวันชาติถึงแยกตัดถนนมหรรณพ (แยก กทม.)
9.11 ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสําราญราษฎร์ถึงแยกป้อมมหากาฬ
9.12 ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกป้อมมหากาฬถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ
9.13 ถนนราชินี ตั้งแต่แยกปากคลองตลาดถึงแยกผ่านพิภพลีลา
9.14 ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกพระพิทักษ์ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
9.15 ถนนมหาราช ตั้งแต่แยกพระจันทร์ถึงแยกปากคลองตลาด
9.16 ถนนคู่ขนานลอยฟ้า (บรมราชชนนี) ตั้งแต่ทางร่วมสะพานพระราม 8 ถึงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

10.ถนนกรุงเกษม จากแยกสะพานขาวถึงแยกกษัตริย์ศึก กําหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 25-26 ต.ค.2560

11.เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 29 ต.ค.2560 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

11.1 ถนนราชินี ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกพระพิทักษ์
11.2 ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกพระพิทักษ์
11.3 ถนนราชบพิธ
11.4 ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
11.5 ซอยพระยาศรี

12.ถนนที่เชื่อมต่อในเส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 29 ต.ค.2560 ในถนนดังต่อไปนี้

12.1 ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสี่กั๊กพระยาศรี
12.2 ถนนบํารุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสีถึงแยกเสาชิงช้า
12.3 ถนนสุขา 1
12.4 ถนนสุขา 2

13.เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในวันที่ 29 ต.ค.2560 ในถนนดังต่อไปนี้

13.1 ถนนราชดําเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
13.2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
13.3 ถนนพระสุเมรุ
13.4 ถนนบวรนิเวศน์
13.5 ถนนสิบสามห้าง
13.6 ถนนบ้านพานถม

14.ถนนที่เชื่อมต่อในเส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในวันที่ 29 ต.ค.2560 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

14.1 ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้าถึงวงเวียนสิบสามห้าง
14.2 ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกตัดถนนมหรรณพ (แยก กทม.) ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ
14.3 ถนนประชาธิปไตย แยกสะพานเฉลิมวันชาติถึงแยกวิสุทธิ์กษัตริย์
14.4 ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสําราญราษฎร์ถึงแยกป้อมมหากาฬ
14.5 ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกหลานหลวง
14.6 ถนนราชดําเนินนอก ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยก จปร.
14.7 ถนนตานี
14.8 ถนนข้าวสาร
14.9 ซอยดําเนินกลางเหนือ 1233
14.10 ซอยรามบุตรี
14.11 ซอยไกรสีห์


15.ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้

15.1 รถในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
15.2 รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และรถเจ้าพนักงานตํารวจขณะปฏิบัติหน้าที่
15.3 รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

16.นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 10 ต.ค.2560 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

กลับขึ้นด้านบน