ศอ.บต.ฉลุยประเมินความโปร่งใสผ่านร้อยละ 87 ติดอันดับ 19

ศอ.บต.ฉลุยประเมินความโปร่งใสผ่านร้อยละ 87 ติดอันดับ 19

ศอ.บต.ฉลุยประเมินความโปร่งใสผ่านร้อยละ 87 ติดอันดับ 19

รูปข่าว : ศอ.บต.ฉลุยประเมินความโปร่งใสผ่านร้อยละ 87 ติดอันดับ 19

ป.ป.ท. แจ้งผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ระบุ ศอ.บต. อยู่ในอันดับที่ 19 พร้อมได้คะแนนภาพรวมร้อยละ 87.78 จากการประเมินทั้งหมด 147 หน่วยงาน

วันนี้ (19 ต.ค. 2560) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือป.ป.ท. แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 87.78 อันดับผลคะแนนระดับกระทรวงและกรม ศอ.บต.อยู่ในอันดับที่ 19 จากจำนวน 147 หน่วยงาน

โดยแบ่งการประเมิน เป็นระดับคุณธรรมและความโปร่งใสจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 100 คน ได้คะแนนร้อยละ 84.70 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. จำนวน 100 คน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.58 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ร้อยละ 93.18 และสรุปผลการประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ทั้ง 5 ดัชนี คือ ดัชนีความโปร่งใสได้ค่าคะแนน 90.76 ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้ค่าคะแนน 86.71 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้ค่าคะแนน 90.42 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้ค่าคะแนน 85.94 และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ค่าคะแนนได้ 82.99

ทั้งนี้ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ให้ข้อเสนอในการพัฒนาการทำงานของ ศอ.บต. ตามเอกสารรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ ประมาณ 2560 ซึ่งระบุรายละเอียด การประเมินเชิงภาพลักษณ์ ของดัชนีความพร้อมรับผิด และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสำรวจ อาทิ เสนอให้ ศอ.บต.ปรับการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ความก้าวหน้าในการดำรงตำแหน่งให้มีความเหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นายกรัฐมนตรี ป.ป.ช. และ ก.พ.ร. รับทราบเรียบร้อยแล้ว

กลับขึ้นด้านบน