ราชกิจฯประกาศ ห้ามสูบบุหรี่ - ทิ้งขยะใน 24 ชายหาด ทั่วประเทศ

ราชกิจฯประกาศ ห้ามสูบบุหรี่ - ทิ้งขยะใน 24 ชายหาด ทั่วประเทศ

ราชกิจฯประกาศ ห้ามสูบบุหรี่ - ทิ้งขยะใน 24 ชายหาด ทั่วประเทศ

รูปข่าว : ราชกิจฯประกาศ ห้ามสูบบุหรี่ - ทิ้งขยะใน 24 ชายหาด ทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ห้ามสูบ ทิ้งก้นบุหรี่ และ ทิ้งขยะ ในพื้นที่ 24 ชายหาด ทั้่วประเทศ

วันนี้ (2 พ.ย.2560 ) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1064/2560 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด เพื่อเป็นการคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทะเลโดยรอบมิให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูบบุหรี่และการทิ้งก้นบุหรี่ ขยะมูลฝอย ต่าง ๆ หรือการกระทําใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทําลาย หรือทําให้เกิดอันตราย ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำนวนทั้งสิ้น 24 ชายหาด โดยมีเนื้อหาดังนี้

คำสั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1064/2560 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด


ในท้องที่ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ท้องที่ชายหาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ท้องที่ชายหาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง

ท้องที่ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี

ท้องที่ชายหาดถ้ําพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ท้องที่ชายหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ท้องที่ชายหาดดงตาล พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ท้องที่ชายหาดชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

ท้องที่ชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ท้องที่ชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ท้องที่ชายหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

ท้องที่ชายหาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ท้องที่ชายหาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ท้องที่ชายหาดปลายทราย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ท้องที่ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

ท้องที่ชายหาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ท้องที่ชายหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

ท้องที่ชายหาดเกาะไข่นอก อ.เกาะยาว จ.พังงา

ท้องที่ชายหาดเกาะไข่ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

ท้องที่ชายหาดเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ท้องที่ชายหาดพระแอะ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ท้องที่ชายหาดคลองดาว อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ท้องที่ชายหาดคอกวาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ท้องที่ชายหาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง


โดยที่เป็นการสมควร เพื่อเป็นการคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทะเลโดยรอบมิให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูบบุหรี่และการทิ้งก้นบุหรี่ ขยะมูลฝอย ต่าง ๆ หรือการกระทําใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทําลาย หรือทําให้เกิดอันตราย ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือประชาชนบริเวณชายหาด หากปล่อยให้เนิ่นช้าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นยากที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 ประกอบมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด เพื่อระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงบริเวณท้องที่ชายหาด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในคําสั่งนี้


“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติของธรรมชาติ
“ชายหาด” หมายความว่า พื้นที่ในแนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติจนถึง
แนวที่น้ำทะเลลงต่ำสุดตามปกติทางธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่หาดทรายหรือพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับชายหาด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน


ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ในบริเวณชายหาด
ตามแนวชายฝั่งทะเล ดังต่อไปนี้


(1) สูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ บริเวณชายหาด เว้นแต่เป็นการสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ ในบริเวณพื้นที่หรือในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานราชการได้จัดไว้


(2) เท ทิ้ง ระบายของเสีย ขยะมูลฝอย หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นพลาสติก โฟม ของเสีย กระดาษ เศษอาหาร หรือผ้า น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล สารแขวนลอย คราบน้ำมัน สารปนเปื้อน มูลสัตว์ ซากสัตว์ มลภาวะ หรือสิ่งต่างๆ เว้นแต่ได้ดําเนินการ เท ทิ้ง หรือระบายในบริเวณพื้นที่ หรือในสถานที่ ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือได้ดําเนินการตามกระบวนการหรือมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด


(3) กระทําการใด ๆ อันส่งผลหรืออาจส่งผลให้ชายหาดได้รับความเสียหาย ข้อ 3 การดําเนินการตามคําสั่งนี้มิให้ใช้บังคับกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เป็นการดําเนินการอันเกี่ยวกับโครงการของรัฐ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะหรือการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

ข้อ 4 การดําเนินการตามคําสั่งนี้ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น

ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ดําเนินการภายใต้คําสั่งนี้ ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย ภายในท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ

ข้อ 6 พื้นที่หรือระยะแนวเขตของชายหาดที่อยู่ภายใต้บังคับของคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนที่แนบท้ายคําสั่งนี้

ข้อ 7 คําสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
จตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

กลับขึ้นด้านบน