สปส.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท คาดมีผลปีหน้า

สปส.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท คาดมีผลปีหน้า

สปส.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท คาดมีผลปีหน้า

รูปข่าว : สปส.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท คาดมีผลปีหน้า

คณะกรรมการประกันสังคม มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท ต่อบุตร 1 คน คาดมีผลบังคับใช้ปีหน้า

วันนี้ (13 พ.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิม 400 บาทต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 600 บาท ต่อบุตร 1 คน อายุไม่เกิน 6 ปี

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน และต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น บุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนครั้งละไม่เกิน 3 คน เว้นผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

นายสุรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎเกณฑ์ของกฎหมายยังเป็นอุปสรรคในบางกรณี เช่น ผู้ประกันตนจะขาดสิทธิสงเคราะห์บุตรเมื่อออกจากงาน ทั้งที่การออกจากงานเพราะถูกเลิกจ้าง เป็นความเดือดร้อนและบุตรก็ยังมีค่าใช้จ่าย ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่ง ก่อนประกาศใช้ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.2561

 

 

กลับขึ้นด้านบน