กฤษฎีกาชี้ ส.ส.ท.ไม่สามารถนำเงินไปลงทุนหรือหาประโยชน์ได้

กฤษฎีกาชี้ ส.ส.ท.ไม่สามารถนำเงินไปลงทุนหรือหาประโยชน์ได้

กฤษฎีกาชี้ ส.ส.ท.ไม่สามารถนำเงินไปลงทุนหรือหาประโยชน์ได้

รูปข่าว : กฤษฎีกาชี้ ส.ส.ท.ไม่สามารถนำเงินไปลงทุนหรือหาประโยชน์ได้

คณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ไม่สามารถนำเงินไปลงทุน หรือหาผลประโยชน์อย่างอื่นได้ เพราะขัดต่อเจตนารมณ์การก่อตั้ง

จากกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือด่วนถึงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 ระบุถึงผลการหารือข้อกฎหมาย การนำรายได้ไปหาผลประโยชน์ หรือลงทุน จากกรณีของการลงทุนซื้อหุ้นกู้ซีพีเอฟ

การหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ไม่สามารถนำเงินไปลงทุน หรือหาผลประโยชน์อย่างอื่นได้ เนื่องจากขัดต่อเจตนารมณ์การก่อตั้ง

คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ระบุว่า ความเห็นข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง คณะกรรมการนโยบายฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเงิน บัญชีและงบประมาณ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อปี 2558 ก่อนคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อยุติในข้อกฎหมาย กรณีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นำเงินไปลงทุนซ้อหุ้นกู้ซีพีเอฟ

การตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระบุว่า การซื้อหุ้นซีพีเอฟไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ จึงให้พิจารณาแก้ไขและแจ้งผลให้ทราบภายใน 60 วัน แต่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงยื่นเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความชัดเจนในข้อกฎหมายและระงับการใช้ระเบียบว่าด้วยการเงิน บัญชีและงบประมาณ ในกรณีการหาผลประโยชน์รายได้

จนกระทั่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยว่า กรณีการนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นซีพีเอฟ แม้เป็นเพียงการนำเงินรอการใช้จ่ายไปหาดอกเบี้ยทางกฎหมาย แต่อำนาจการทำกิจการก็ไม่ได้บัญญัติถึงการลงทุนในกิจการอื่น ดังนั้นการออกระเบียบการเงิน บัญชีและงบประมาณปี 2558 จึงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ นอกเหนือวัตถุประสงค์และหน้าที่หลัก รวมทั้งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์การก่อตั้ง

 

แถลงการณ์ ส.ส.ท. ต่อกรณีข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ไปหาผลประโยชน์

 

กลับขึ้นด้านบน