โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่

วันที่ 17 พ.ย.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า มูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ส่วนรวม จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการหลวงสืบไป และเพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง เป็นไปโดยเรียบร้อย อํานาจตามความใน ข้อ 9 ข้อ 10 และ ข้อ 11 ของข้อบังคับมูลนิธิโครงการหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

1.นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการ
2.พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ
3.พ.ท.สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ
4.พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ กรรมการ
5.พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ กรรมการ
6.นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร กรรมการ
7.พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
8.พล.อ.อ.อํานาจ จีระมณีมัย กรรมการ
9.พล.อ.จักรภพ ภูริเดช กรรมการ
10.พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ
11.พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต กรรมการและเหรัญญิก
12.คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
13.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ย.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน