เด็กไทยคว้า 10 เหรียญทอง แข่งคณิต-วิทย์ฯ โอลิมปิก

เด็กไทยคว้า 10 เหรียญทอง แข่งคณิต-วิทย์ฯ โอลิมปิก

เด็กไทยคว้า 10 เหรียญทอง แข่งคณิต-วิทย์ฯ โอลิมปิก

รูปข่าว : เด็กไทยคว้า 10 เหรียญทอง แข่งคณิต-วิทย์ฯ โอลิมปิก

นักเรียนไทยคว้า 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัล Best Theory การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่สิงคโปร์

วันนี้ (24 พ.ย.2560) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathemetics and Science Olympiad 2017 (IMSO 2017) ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ย.2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน และวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 คน

 

 

ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัลทุกคน จำนวน 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัล Best Theory รวม 25 รางวัล ดังนี้ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 13 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญทอง 5 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ณัฐชานนท์ โสนุช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม, ด.ช.ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ด.ช.บุณยกร ธารพานิช โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ และ ด.ช.วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

 

 

เหรียญเงิน 5 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ไกรวิษย์ ไกยวงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ด.ช.ชยนันต์ แสนดี โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ, ด.ช.พัชรพล นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี, ด.ช.พัสกร อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา, ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ

เหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี, ด.ญ.ปริยากร ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นอกจากนั้น ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนไทยยังได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคทฤษฎี หรือ Best Theory คือ ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ขณะที่สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญทอง 5 เหรียญ ได้แก่ ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่ ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์, ด.ญ.ธรรศพร เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่, ด.ช.พสิษฐ์ พัวสันติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จ.สงขลา, ด.ช.อาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

เหรียญเงิน 7 เหรียญ ได้แก่ ด.ช.เจ้าพระยา บรรจงการ โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี, ด.ญ.คุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ, ด.ญ.ชนมน ศิวาวุธ โรงเรียนรัตนศึกษา จ.นครศรีธรรมราช, ด.ช.ปณวัตร เตี่ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม, ด.ช.พงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม, ด.ญ.วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช และ ด.ช.สุขจิต ไชยวงศ์ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ

 

 

ทั้งนี้ การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 21 ประเทศ คือ ไทย บรูไน จีน บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน และเวียดนาม มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 309 คน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 165 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 144 คน โดยคณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันนี้ (24 พ.ย.) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG404 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.45 น.

 

กลับขึ้นด้านบน