โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 5 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1.พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ อีกตำแหน่งหนึ่ง

2. พลตำรวจเอกไตรรัตน์ อมาตยกุล ตำแหน่ง หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักพระราชวัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน