โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

วันนี้ (12 ธ.ค.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 ราย ออกจากยศทหาร เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2497 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้

1.พันโทหญิง ลักศิกุลธินี ตันปา สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

2.นาวาอากาศโท พสิษฐ์ ฝ่ายบุตร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี


นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศตํารวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดอดีตข้าราชการตํารวจออกจากยศตํารวจ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบ ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตํารวจ พ.ศ.2547 ข้อ 1 (2) และ (4) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ จํานวน 2 ราย กระทําผิดอาญาจนถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก จํานวน 1 ราย รวม 3 ราย ดังนี้

1.พันตํารวจตรี พศิน เนื่องชมภู ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.2552 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎ

2.พันตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ แก้วสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

3.พันตํารวจเอก โกวิท ม่วงนวล ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี

กลับขึ้นด้านบน