โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 ขรก.-1 ลูกจ้าง ป.ป.ส.ถูกปลด-ไล่ออก

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 ขรก.-1 ลูกจ้าง ป.ป.ส.ถูกปลด-ไล่ออก

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 ขรก.-1 ลูกจ้าง ป.ป.ส.ถูกปลด-ไล่ออก

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 ขรก.-1 ลูกจ้าง ป.ป.ส.ถูกปลด-ไล่ออก

วันที่ 13 ธ.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จํานวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้

1.นายองค์การ สารศิริวงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ซึ่งถูกลงโทษปลดออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2.นายศักดิ์ชัย ยอดชล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ซึ่งถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

3.นายสมัชญ์ ทองม่วง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ซึ่งถูกลงโทษปลดออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

กลับขึ้นด้านบน