ประกาศตั้ง “แม่ตะไคร้” อุทยานแห่งชาติใหม่ลำดับที่ 131

ประกาศตั้ง “แม่ตะไคร้” อุทยานแห่งชาติใหม่ลำดับที่ 131

ประกาศตั้ง “แม่ตะไคร้” อุทยานแห่งชาติใหม่ลำดับที่ 131

รูปข่าว : ประกาศตั้ง “แม่ตะไคร้” อุทยานแห่งชาติใหม่ลำดับที่ 131

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯตั้ง “อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้” จ.เชียงใหม่-ลำพูน เป็นอุทยานแห่งชาติใหม่ลำดับที่ 131

วันนี้(14 ธ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 123 ก วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าขุนแม่กวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน ป่าขุนแม่ทา และป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ตําบลป่าเมี่ยง ตําบลลวงเหนือ ตําบลเทพเสด็จ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย ตําบลห้วยแก้ว ตําบลออนเหนือ ตําบลออนกลาง ตําบลทาเหนือ ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลห้วยยาบ ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ ตําบลมะเขือแจ้ ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560”

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  เนื่องจากบริเวณที่ดินป่าขุนแม่กวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน ป่าขุนแม่ทา และป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ตําบลป่าเมี่ยง ตําบลลวงเหนือ ตําบลเทพเสด็จ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย ตําบลห้วยแก้ว ตําบลออนเหนือ  ตําบลออนกลาง ตําบลทาเหนือ ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลห้วยยาบ ตําบล บ้านธิ อําเภอบ้านธิ ตําบลมะเขือแจ้ ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เนื้อที่ประมาณ 354.3136 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 221,446 ไร่ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง

สมควรกําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพื่ออํานวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ข้อมูลจากกรมอุทยาน พบว่าโดยในป่าแต่ละชนิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จะพบพันธุ์ไม้ที่เด่นๆ ซึ่งเป็นพืชหายาก และไม้เฉพาะถิ่นชนิดต่างๆ ซึ่งจำแนกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ไม้พยอม ไม้ตะเคียนทอง ไม้มะค่าโมง ไม้จำปีป่า เฟิร์น กุหลาบแดง ส่วนสัตว์ป่า เช่น เก้ง กวางป่า กระต่ายป่า ลิง ชะนี ชะมด เม่น อีเห็น เสือโคร่ง หมูป่า เลียงผา และหมี แหล่งท่องเที่ยวบนอุทยานแม่ตะไคร้ที่สำคัญ ได้แก่ ดอยลังกา, ดอยผางุ้ม, ดอยม่อนล้าน และน้ำตกตาดเหมย 

 

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กลับขึ้นด้านบน