นายกฯเปิดงานวันครูปี61 ขอให้ปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

นายกฯเปิดงานวันครูปี61 ขอให้ปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

นายกฯเปิดงานวันครูปี61 ขอให้ปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

รูปข่าว : นายกฯเปิดงานวันครูปี61 ขอให้ปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561 ย้ำการศึกษาเป็นหัวใจของชาติในการพัฒนาคน ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้อมมอบรางวัลต่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์

วันนี้ (16 ม.ค.2561) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ที่หอประชุมคุรุสภา ภายใต้ชื่องาน “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยได้ร่วมพิธีคารวะครูอาวุโสที่เคยสอนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) คือ พล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ และพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ที่ยืนยันเหมือนกันว่ามีความภาคภูมิใจในตัวนายกรัฐมนตรีที่ได้ทำหน้าที่สำคัญของประเทศ และยังเป็นลูกศิษย์ที่ดีมีวินัย ตั้งมั่นในการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมขอให้คนไทยทุกคนให้กำลังใจต่อนายกรัฐมนตรีด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า รัฐบาลต้องการให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องสวัสดิการครู และการสร้างการรับรู้ระหว่างกันทั้งครู ศิษย์ และประชาชน สร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคม มีความรู้วิสัยทัศน์จะได้ไม่เกิดปัญความขัดแย้งในอนาคต โดยเชื่อมั่นจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมย้ำเรื่องของประชาธิปไตยแบบไทยนิยมที่ได้พูดไว้ หมายถึงสิ่งที่คนไทยชอบทำ ทำในสิ่งดีงาม ที่จะส่งผลดีต่อบ้านเมือง เช่น ชอบทำอะไรที่ชอบ รักอะไรที่รัก เกลียดอะไรที่เกลียด บางคนเกลียดข้างนี้รักข้างนู้น ยืนยันไม่เคยเกลียดใครเพราะทุกคนคือคนไทย เว้นแต่หลายคนมาเกลียดตัวเอง

นายกรัฐมนตรี ระบุอีกว่า การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาหลักสูตรครู กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัลคุรุสภาระดับดีเด่น และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ และวันครูในปีนี้นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครูว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” และจากคำกล่าวที่ว่า “ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง” ที่มีหน้าที่นำพาลูกศิษย์ส่งให้ถึงฝั่ง เพื่อให้ศิษย์สามารถเลี้ยงชีพตนเอง สร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน และทุกวันที่ 16 ม.ค.ของทุกปี ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละอุทิศตนในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เป็นอนาคตของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ทั้งนี้ รัฐบาลได้น้อมนำวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นวิธีทรงงานนำไปสู่การปฏิบัติ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลปัจจุบันได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยน้อมนำ”ศาสตร์พระราชา” แห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงโปรดเกล้าฯรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารไว้ในพระบรมชูปถัมภ์ และพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน