มติ ครม.เห็นชอบงบกลางปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท

มติ ครม.เห็นชอบงบกลางปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท

มติ ครม.เห็นชอบงบกลางปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท

รูปข่าว : มติ ครม.เห็นชอบงบกลางปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 หรืองบกลางปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท

วันนี้ (16 ม.ค.2561) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 หรืองบกลางปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 100,358.1 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 49,641.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาลแบ่งเป็น 3 เรื่องคือ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการส่งเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพการจ้างงานผู้มีรายได้น้อยงบประมาณ 35,000 ล้านบาท เป็นส่วนงานของกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์

2.การพัฒนาพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ในการพัฒนาและสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน โครงการดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกองทุนหมู่บ้าน วงเงิน 35,358.1 ล้านบาท

3.การปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบ วงเงิน 30,000 ล้านบาท พัฒนาศักยภาพการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมตลาดสมัยใหม่แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร กระทรวงรับผิดชอบ คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย

ส่วนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ครม.เห็นชอบวงเงิน 3 ล้านล้านบาท โดยงบประมาณเพิ่มจากปี 2561 จำนวน 100,000 ล้านบาท คาดว่าร่าง พ.ร.บ.งบกลางจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.วาระแรกในวันที่ 22 มีนาคมนี้ และนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ในวันที่ 30 มีนาคม ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.วาระแรกได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และเข้าวาระ 2-3 ในวันที่ 30 สิงหาคม และนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ในวันที่ 7 กันยายนนี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน