เปิด 182 หลักสูตร 40 มหาวิทยาลัย สกอ. ระบุไม่ผ่านเกณฑ์

เปิด 182 หลักสูตร 40 มหาวิทยาลัย สกอ. ระบุไม่ผ่านเกณฑ์

เปิด 182 หลักสูตร 40 มหาวิทยาลัย สกอ. ระบุไม่ผ่านเกณฑ์

รูปข่าว : เปิด 182 หลักสูตร 40 มหาวิทยาลัย สกอ. ระบุไม่ผ่านเกณฑ์

สกอ. ประกาศ 182 หลักสูตร จาก 40 มหาวิทยาลัย ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยมีการปิดหลักสูตรและงดรับนักศึกษา พบ 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 40 หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22 หลักสูตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 16 หลักสูตร

วันที่ 16 ม.ค.2561 นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักฐานจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558-2559)

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลต่อสาธารณชน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบหลัก ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ 2559 โดยใช้ผลประเมินระดับหลักสูตรเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 (เรื่องจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน) มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี–โท–เอก รวมจำนวน 9,099 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 155 แห่ง พบว่าขณะนั้นใน 40 สถาบันอุดมศึกษา มีหลักสูตรจำนวน 182 หลักสูตร ที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามการกำกับมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558–2559) คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของภาพรวมหลักสูตรทั้งหมด แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 68 หลักสูตร ปริญญาโท 89 หลักสูตร ปริญญาเอก 24 หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร

ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาแทบทุกแห่งพยายามเร่งปรับแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ หรือเตรียมการปิดหลักสูตร คณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอให้สถาบันอุดมศึกษานั้นงดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว (หากยังดำเนินการอยู่) พร้อมปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างเร่งด่วนภายใน 90 วัน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพจนสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการแก้ไข ได้แก่ ปิดหลักสูตรแล้วอย่างน้อย 59 หลักสูตร งดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 68 หลักสูตร และมีการควบรวมอีก 2 หลักสูตร จึงคงเหลือหลักสูตรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงและยังดำเนินการอยู่ไม่เกิน 53 หลักสูตร โดย สกอ.เตรียมหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อหมุนเวียนอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากร้อยละ 90 มีปัญหาเรื่องจำนวนคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยรายละเอียด 182 หลักสูตรมีดังนี้

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 40 หลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด - รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ - รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ - รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร - รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี - รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต - รอปรับปรุง

-หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ - รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ - รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - รอปรับปรุง

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา - รอปรับปรุง

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ - รอปรับปรุง

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา - รอปรับปรุง

-หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ - รอปรับปรุง

-หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต - รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (หลักสูตรนานาชาติ) - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(หลักสูตรนานาชาติ) - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22 หลักสูตร


-หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา – งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - รอปรับปรุง

-หลักสูตรสถาปตัยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทศั นศิลป์ งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารทอ้งถิ่น งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพนัธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 16 หลักสูตร

-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รอปรับปรุง

-หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รอปรับปรุง

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รอปรับปรุง

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) รอปรับปรุง

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรภาษาจีน) ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศอัตโนมัติเชิงธุรกจิ ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบงานประปา ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 หลักสูตร


-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาองักฤษ รอปรับปรุง

-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิอาหารและโภชนาการ รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิเกษตร รอปรับปรุง

-หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 หลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - รอปรับปรุง

-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - รอปรับปรุง

-หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา - รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 7 หลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 6 หลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 หลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอตุ สาหกรรม งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 5 หลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ - ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5 หลักสูตร


-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอปรับปรุง

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร - รอปรับปรุง

-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกจิและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 หลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) - รอปรับปรุง

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) - รอปรับปรุง

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรนานาชาติ) – งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 4 หลักสูตร

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - รอปรับปรุง

-หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) - รอปรับปรุง

-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง - รอปรับปรุง

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 หลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพื้นที่ศึกษา - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา - งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (4 หลักสูตร)

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา งดรับนักศึกษา

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 หลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - รอปรับปรุง

-หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม - ปิดหลักสูตร

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3 หลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) 3 หลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รอปรับปรุง

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้วยสื่อ งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยพายัพ 3 หลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยศิลป์ ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 หลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ - ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) – ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2 หลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2 หลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา งดรับนักศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 2 หลักสูตร


-หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ปิดหลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพฒั นาการศึกษา ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2 หลักสูตร

-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต - รอปรับปรุง

-หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน – รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2 หลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 หลักสูตร

-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ - งดรับนักศึกษา

-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา - รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 หลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน – งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 หลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 หลักสูตร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) - ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 หลักสูตร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา - งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 หลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพชืสวนประดับ ปิดหลักสูตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 หลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1 หลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 หลักสูตร

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ปิดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 หลักสูตร

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 หลักสูตร

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น งดรับนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 หลักสูตร

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 หลักสูตร

-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอปรับปรุง

 

มหาวิทยาลัยชินวัตร 1 หลักสูตร

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) ปดิหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 หลักสูตร

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปิดหลักสูตร

 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 1 หลักสูตร

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน งดรับนักศึกษา

 

หมายเหตุ : กรณีหลักสูตรที่รอปรับปรุงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) รอการยืนยันจากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีการงดรับหรือปิดหลักสูตรเพิ่มเติม

ที่มา http://www.mua.go.th

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง สกอ.เตรียมประกาศหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ 182 หลักสูตร 

กลับขึ้นด้านบน