ม.ราชภัฎเชียงราย ยกเลิก 22 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์

ม.ราชภัฎเชียงราย ยกเลิก 22 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์

ม.ราชภัฎเชียงราย ยกเลิก 22 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์

รูปข่าว : ม.ราชภัฎเชียงราย ยกเลิก 22 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ชี้แจงยกเลิก 22 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ยืนยันไม่กระทบนักศึกษาที่จบไปแล้ว ขณะที่นักศึกษาปัจจุบัน จัดทีมกำกับอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (18 ม.ค.2561) ผศ.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดเผยถึงกรณีที่ คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยรายชื่อมหา หลักสูตรที่ไม่ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักฐาน จากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องเก่า ที่มีการประเมินในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 แล้ว สาเหตุเนื่องจากจำนวนและคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่องค์ประกอบอื่นๆ มีผลในระดับที่ดี ถึงดีมาก

ปัจจุบันทั้ง 22 หลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับปริญาโท ปริญญาเอก ไม่ได้เปิดการสอนแล้ว แต่ปรับปรุงเป็นหลักสูตรปี 2559-2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างรอ สกอ.รับทราบ 8 หลักสูตร สกอ.รับทราบคืนมาแล้ว 2 หลักสูตร อยู่ระหว่างรออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 1 หลักสูตร รอเสนอที่ประชุมคณบดีและสภาวิชาการ 4 หลักสูตร และอยู่ในขั้นตอนการปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับปรุงระดับสาขาวิชา ทั้งนี้ ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่กระทบนักศึกษาที่จบไปแล้ว ส่วนนักศึกษาปัจจุบัน จัดทีมกำกับอย่างเป็นระบบแล้ว

เช่นเดียวกับที่ มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา ซึ่งมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2 หลักสูตร รศ.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า หลักสูตรที่เป็นปัญหา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยสาเหตุที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ในส่วนของตัวบ่งชี้ เรื่องภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเร่งแก้ไข

ส่วนหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนไม่ผ่านเกณท์ เพราะไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องมาจากหลักสูตรนี้ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา จึงยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้จะเร่งประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

 

กลับขึ้นด้านบน