ราชกิจจาฯ เผยประกาศภารกิจตั้งบุคลากรสนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ราชกิจจาฯ เผยประกาศภารกิจตั้งบุคลากรสนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ราชกิจจาฯ เผยประกาศภารกิจตั้งบุคลากรสนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยประกาศภารกิจตั้งบุคลากรสนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคสช.ฉบับใหม่ เรื่องการจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แล้ว

วันนี้ (22 ม.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่องการจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่องการจัดสรรภารกิจและบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่องการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ 25 ต.ค.2560 เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสามารถจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ทันต่อระยะเวลาการดาเนินการ รวมทั้งเข้าสู่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในระยะ 20 ปี ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทาง การปฏิรรปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช.ตั้ง นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คนแรก ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

"สมเกียรติ" ประเดิมนั่งเก้าอี้ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน