สธ. สั่งห้ามผลิต-นำเข้าเทียนละลายขี้หู

สธ. สั่งห้ามผลิต-นำเข้าเทียนละลายขี้หู

สธ. สั่งห้ามผลิต-นำเข้าเทียนละลายขี้หู

รูปข่าว : สธ. สั่งห้ามผลิต-นำเข้าเทียนละลายขี้หู

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและความเสียหาย จากการถูกไฟไหม้ แผลไหม้ เยื่อแก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน รวมถึงสูญเสียการได้ยิน

วันนี้ (24 ม.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและความเสียหาย รวมถึงคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู (Ear candle) เนื่องจากพบอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ไฟไหม้ แผลไหม้ เยื่อแก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “เครื่องมือแพทย์” (3) ในมาตรา 4 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ “ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายเทียนหรือลักษณะอื่นใด ผลิตจากวัสดุติดไฟและสามารถสอดใส่เข้าไปในรู้หูได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำจัดขี้หูหรือวัตถุประสงค์อื่น ช่วยในการละลายขี้หูและกำจัดขี้หูออกจากรูหู
ข้อ 2 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

 

กลับขึ้นด้านบน