โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ทหารผู้เสียชีวิต 19 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ทหารผู้เสียชีวิต 19 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ทหารผู้เสียชีวิต 19 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ทหารผู้เสียชีวิต 19 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการพระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 19 คน

วันนี้ (30 ม.ค.2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 19 คน ดังนี้

กองทัพบก
1.พ.อ.สนธยา หวังเจริญ เป็น พลเอก ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560
2.ร.ต.ปิยากร วุ่นบัว เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559
3.จ.ส.อ.เอกภพ พัดภู่ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559
4.ส.อ.มาหะหมัด ชีระ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2558
5.ส.อ.อภิชัย จินนุพงศ์ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559
6.ส.อ.ต่วนกูอาซี บนบาง เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559
7.จ.ส.อ. อาหามัด สามะอาลี เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560
8.จ.ส.อ.สมปราถ ศรีวาจา เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560
9.ส.ท.สหพล จุลศรี เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557
10.ส.ท.คณิน ก่ำบุญมา เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558
11.ส.อ.พรชัย สงเคราะห์ เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
12.พลทหารสยัมภู แก้วกลุ่ม เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

กองทัพเรือ
13. น.ต.คึกฤทธิ์ พรเจริญฤทธิ์ เป็น พลเรือโท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
14.พ.จ.อ.สุวิทย์ วงศ์ชัย เป็น นาวาเอก ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555
15.จ.อ.จิตตพล เรณู ณ อยุธยา เป็น นาวาเอก ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
16.พ.จ.อ.องอาจ สีหบุตร เป็น นาวาโท ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559
17.พ.จ.อ.ธีระพงษ์ มากเรน เป็น นาวาโท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
18.พลทหารกิตติพงศ์ บุตรศรีผา เป็น เรือตรี
19.พลทหารพัสกร บุญมาพร เป็น เรือตรี ทั้ง 2 คนนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 19 คน ดังนี้

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
1.พล.อ.สนธยา หวังเจริญ

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
2.พล.ร.ท.คึกฤทธิ์ พรเจริญฤทธิ์

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
3.น.ท.องอาจ สีหบุตร
4.น.ท.ธีระพงษ์ มากเรน

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
5.พ.อ.ปิยากร วุ่นบัว
6.พ.อ.เอกภพ พัดภู่
7.พ.ท.สมปราถ ศรีวาจา
8.น.อ.สุวิทย์ วงศ์ชัย

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
9.พ.ท.ต่วนกูอาซี บนบาง
10.พ.ท.มาหะหมัด ชีระ
11. พ.ท.อภิชัย จินนุพงศ์
12.พ.ท.อาหามัด สามะอาลี
13. พ.ต.คณิน ก่ำบุญมา
14.พ.ต.สหพล จุลศรี
15.พ.ต.พรชัย สงเคราะห์
16.ร.ต.สยัมภู แก้วกลุ่ม
17.น.อ.จิตตพล เรณู ณ อยุธยา
18.ร.ต.กิตติพงศ์ บุตรศรีผา
19.ร.ต.พัสกร บุญมาพร

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560

กลับขึ้นด้านบน