"พล.อ.อกนิษฐ์" ยันร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำไม่เก็บค่าใช้น้ำครัวเรือน

"พล.อ.อกนิษฐ์" ยันร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำไม่เก็บค่าใช้น้ำครัวเรือน

"พล.อ.อกนิษฐ์" ยันร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำไม่เก็บค่าใช้น้ำครัวเรือน

รูปข่าว : "พล.อ.อกนิษฐ์" ยันร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำไม่เก็บค่าใช้น้ำครัวเรือน

ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ยืนยันไม่มีการจัดเก็บค่าใช้น้ำในครัวเรือน แต่มีการจัดเก็บการใช้น้ำภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมอบหมายให้ สนทช.ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ

วันนี้ (6 ก.พ.2561) พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการได้แถลงความคืบหน้าว่า การแบ่งประเภทการใช้น้ำยังคงยืนตามร่างเดิมแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรายย่อย 2.การใช้น้ำในเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ 3.การใช้น้ำในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ที่มีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ ดำเนินการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าใช้น้ำตามมาตรา 39 โดยยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าใช้น้ำประเภทแรก หรือการใช้น้ำเพื่อดำรงชีพอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และให้ระยะเวลาดำเนินการประกาศกฎกระทรวง หลังร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ไปแล้ว 2 ปี

พล.อ.อกนิษฐ์ ระบุว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.วาระ 3 ในเดือนเมษายนนี้ มีเนื้อหา 100 มาตรา และมีการปรับแก้เพิ่มเติมร้อยละ 60 ด้วยเหตุผลต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและคำสั่ง คสช.ทั้ง 3 ฉบับ ขณะที่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ที่กรมชลประทานจะจัดสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 42 หน่วยงาน ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำ 38 ฉบับ หลังจากนั้นจะส่งร่างกฎหมายไปยังผู้ว่าราชจังหวัดทั่วประเทศผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดการรับฟังความเห็นของประชาชน พร้อมกับลงในเว็บไซต์ของ สนช.คู่ขนานในการรับฟัง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาปรับแก้อย่างละเอียดรอบคอบป้องกันการเกิดปัญหา

 

 

กลับขึ้นด้านบน