สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 9

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 9

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 9

รูปข่าว : สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 9

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลือกตั้งกรรมการสมัยที่ 9 ได้กรรมการประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 รวม 14 คน พร้อมเตรียมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกเป็นกรรมการให้ครบ 21 คน

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 5 มี.ค.2561 โดยมี นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล นายสมาน สุดโต นายวรสิทธิ์ ปัจฉิมะศิริ และ นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง เป็นกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ

สำหรับผลการเลือกตั้งกันเองโดยองค์กรสมาชิก ปรากฏผลดังนี้

กรรมการ ประเภทที่ 1 คือ เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ จากสมาชิกก่อตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 10 คน ได้แก่

1. นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

3. นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เครือผู้จัดการ

4. นายชาย ปถะคามินทร์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

5. นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน

6. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ บ้านเมืองออนไลน์

7. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เครือเนชั่น

8. นายบากบั่น บุญเลิศ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

9. นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ 

10. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส เครือบางกอกโพสต์

กรรมการ ประเภทที่ 2 คือ เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ จากสมาชิกอื่น ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายภูวสิษฏ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา

2. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี

3. นายบรรหาร บุญเขต หนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์ จ.เพชรบูรณ์ และ

4.นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ กรรมการประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จะได้ร่วมกันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิทธิมนุษยชน สาขาละหนึ่งคน และเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอาวุโสและประสบการณ์สูงด้านหนังสือพิมพ์ ซึ่งไม่สังกัดหนังสือพิมพ์ใดอีกจำนวน 2 คน เพื่อให้ได้กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติครบทั้ง 21 คน โดยจะมีการประชุมส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ในวันอังคารที่ 6 มี.ค.2561

กลับขึ้นด้านบน