ใบรับรองถึงบ้าน "แสงชัย แหเลิศตระกูล" หมอพื้นบ้านรอคอย 10 ปี

ใบรับรองถึงบ้าน "แสงชัย แหเลิศตระกูล" หมอพื้นบ้านรอคอย 10 ปี

ใบรับรองถึงบ้าน "แสงชัย แหเลิศตระกูล" หมอพื้นบ้านรอคอย 10 ปี

รูปข่าว : ใบรับรองถึงบ้าน "แสงชัย แหเลิศตระกูล" หมอพื้นบ้านรอคอย 10 ปี

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งใบรับรอบเป็น "หมอพื้นบ้าน" ถึงบ้านพักนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ หมอแสง ที่ จ.ปราจีนบุรี แล้ว ตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (10 ก.พ.)

วันนี้ (10 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน ของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ “หมอแสง” ซึ่งก่อนหน้านี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อกำหนดของการรับรองหมอพื้นบ้านและการส่งเอกสารเพิ่มเติม

ล่าสุด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับรองนายแสงชัย เป็นหมอพื้นบ้าน แล้วและไดเ้ส่งใบรับรองไปยังบ้านของนายแสงชัย ที่ จ. ปราจีนบุรีแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยหนังสือรับรองดังกล่าว มีเนื้อหาดังนี้

ที่ สธ 05002/2561 ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน ก.พ. 2561

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายแสงชัย แหเลิศตระกูล เป็นหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า ด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับนี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อนี้ คือ

1.การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง

2. การช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

3. กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือ สภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

4. ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะตามที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งหากดำเนินการนอกเหนือจากเงื่อนไขทั้ง 4 จะเป็นการกระทำความผิด

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 4 นับแต่ปีที่ออกหนังสือรับรองนี้

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน ก.พ.2561

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน

 

กลับขึ้นด้านบน