เผยเอกสารลับตรวจสอบเงินทอนศูนย์คนไร้ที่พึ่งฯ

เผยเอกสารลับตรวจสอบเงินทอนศูนย์คนไร้ที่พึ่งฯ

เผยเอกสารลับตรวจสอบเงินทอนศูนย์คนไร้ที่พึ่งฯ

รูปข่าว : เผยเอกสารลับตรวจสอบเงินทอนศูนย์คนไร้ที่พึ่งฯ

มีแนวโน้มว่าการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่งที่ตรวจพบพิรุธในหลายจังหวัด อาจไม่ใช่การทุจริตเฉพาะภายในศูนย์ฯ เท่านั้น หลังมีเอกสารลับ 2 ฉบับหลุดออกมา

ปลายเดือนมิถุนายน 2560 สำนักตรวจเงินแผ่นดินทำเอกสารถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

เนื่องจากงบประมาณ 193 ล้านบาทที่ได้โอนงบประมาณไปให้ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง โดยเฉพาะนิคมสร้างตนเองและศุนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบางแห่ง ต้องส่งเงินกลับคืนร้อยละ 20-50 นอกจากนั้น สตง.ยังพบว่าเงินที่นำไปจ่ายให้ประชาชน ได้จ่ายเงินไม่ครบตามเอกสาร

ในเวลาต่อมา ปลายเดือนสิงหาคม 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริง ผู้บริหารระดับอธิบดีกรมฯ และรองอธิบดี ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5 คน เพื่อตรวจสอบว่างบประมาณ 193 ล้านบาทที่ได้โอนงบประมาณไปให้ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง ถูกหักส่วนแบ่ง เพื่อส่งกลับคืนร้อยละ 20-50

กลับขึ้นด้านบน