สปส.เพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 2 ล้านบาท

สปส.เพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 2 ล้านบาท

สปส.เพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 2 ล้านบาท

รูปข่าว : สปส.เพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 2 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน มีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท และมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นสูงสุด 2 ล้านบาท

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ได้มีการปรับปรุงเพิ่มค่ารักษาพยาบาล โดยกำหนดให้ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นสูงสุด 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะจ่ายไม่เกิน 50,000 บาทต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง หากมีการบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มได้อีก 100,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 300,000 บาท หรือหากไม่เพียงพอสามารถจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีก รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์

อย่างไรก็ตาม หากยังไม่เพียงพอสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือสามารถเบิกเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ นายจ้างหรือลูกจ้างจะต้องแจ้ง สปส.ภายใน 15 วัน

นอกจากนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ขอให้นายจ้างให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ นอกจากจะช่วยลดอุบัติภัยและอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่ออัตราการส่งเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

เพราะหากมีการประสบอันตรายมาก นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา ดังนั้นขอให้นายจ้างช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อลดปัญหาลูกจ้างประสบอันตราย กองทุนเงินทดแทนพร้อมดูแลลูกจ้างในระบบให้ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ เพื่อการดำรงชีวิตอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ หากลูกจ้างมีปัญหา หรือข้อสงสัยติด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง หรือโทร.1506 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.sso.go.th

กลับขึ้นด้านบน