โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประจักษ์ บุญยัง" นั่งผู้ว่าฯ สตง.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประจักษ์ บุญยัง" นั่งผู้ว่าฯ สตง.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประจักษ์ บุญยัง" นั่งผู้ว่าฯ สตง.

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประจักษ์ บุญยัง" นั่งผู้ว่าฯ สตง.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันนี้ (6 มี.ค.2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 241 และมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 ข้อ 17 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน