ไล่ออก "รจนา" ขรก.ซี 8 ศธ. ทุจริตกองทุนเสมาฯ 88 ล้านบาท

ไล่ออก "รจนา" ขรก.ซี 8 ศธ. ทุจริตกองทุนเสมาฯ 88 ล้านบาท

ไล่ออก "รจนา" ขรก.ซี 8 ศธ. ทุจริตกองทุนเสมาฯ 88 ล้านบาท

รูปข่าว : ไล่ออก "รจนา" ขรก.ซี 8 ศธ. ทุจริตกองทุนเสมาฯ 88 ล้านบาท

อ.ก.พ.สป. มีมติเป็นเอกฉันท์ลงโทษไล่นางรจนา สินที ออกจากราชการ กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 88 ล้านบาท

วันนี้ (26 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานปลัด ศธ. (อ.ก.พ.สป.) เพื่อพิจารณาโทษวินัยร้ายแรงนางรจนา สินที ข้าราชการระดับ 8 ศธ. กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 88 ล้านบาท

นายการุณ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยเห็นว่านางรจนากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฎิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและไม่ปฎิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานปฎิบัติ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 (2) มาตรา83 (1) (4) และ (7) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0205/ว234 ลงวันที่24 ธ.ค.2536 จึงมีมติลงโทษไล่นางรจนา สินที ออกจากราชการ

สำหรับมติดังกล่าวจะมีผลทันที นอกจากนี้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลอื่น หากมีผู้เกี่ยวข้องก็จะลงโทษทางวินัยต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน