ร.ร.พระปริยัติธรรม จ.ขอนแก่น ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ

ร.ร.พระปริยัติธรรม จ.ขอนแก่น ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ

ร.ร.พระปริยัติธรรม จ.ขอนแก่น ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ

รูปข่าว : ร.ร.พระปริยัติธรรม จ.ขอนแก่น ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ

ไทยพีบีเอสลงพื้นที่ไปดูการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาทางเลือกที่ให้โอกาสเด็กด้อยโอกาส และเป็นผู้ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคต พบว่ามีการบวชเรียนน้อยลง ขณะที่งบประมาณในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ก็ไม่เพียงพอ

วันนี้ (20 เม.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้จะอยู่ในช่วงปิดเทอม แต่สามเณรที่บวชเรียนภาคฤดูร้อน และบวชเรียนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล จ.ขอนแก่น ยังคงรวมกลุ่มทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กวัยรุนที่ต้องปรับตัว รักษาศีล และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดของวัด แต่สามเณรที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ยืนยันว่านี่คือโอกาสทางการศึกษา ที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จ

โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขนาดใหญ่ ย้อนไปเมื่อ 10 ปีก่อน เคยมีพระภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,000 รูป ปัจจุบันเหลือเพียง 250 รูป เพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนบวชเรียนน้อยลง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลายแห่ง จึงประสบปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากรัฐจ่ายเป็นรายหัว แต่โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายหลายด้าน ต้องจ้างครูพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทอมละเกือบ 100,000 บาท ขณะที่งบประมาณจากรัฐยังต้องจัดสรรเพื่อดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีกหลายแห่งทั่วประเทศ จึงไม่เพียงพอ สภาพห้องเรียนที่ชำรุด จึงไม่ได้ซ่อมแซมอย่างที่เห็น

กรณีการทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทำให้ พระปลัดเล็ก อานันโท หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ร.ร.ประภัสสรวิทยา ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการศึกษา มองว่าต้องมีการออกกฎหมาย เพื่อกำกับการบริหารจัดการให้โปร่งใส

ทั้งนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสเด็กยากจน ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้ เด็กกลุ่มนี้สามารถเข้ามาบวชเรียนฟรี หลายคนเลือกเรียนต่อเพื่อประกอบอาชีพและมีครอบครัว แต่อีกหลายคนก็ยังคงถือเพศบรรพชิต เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสืบไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน