ข้อกังวลถ่ายโอน รพ.สต.สังกัด อปท.

ข้อกังวลถ่ายโอน รพ.สต.สังกัด อปท.

ข้อกังวลถ่ายโอน รพ.สต.สังกัด อปท.

รูปข่าว : ข้อกังวลถ่ายโอน รพ.สต.สังกัด อปท.

กรณีที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.จากสังกัด ก.สาธารณสุข ไปสังกัด อปท.ล่าสุด อปท.บางส่วน ยังกังวลว่า นโยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

ห้องกายภาพบำบัด เป็นหนึ่งในบริการด้านสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 ใน 26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ทั่วประเทศ ที่โอนย้ายจากการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรุ่นแรก ตั้งแต่ปี 51

จากเดิมที่เคยมีเจ้าหน้าที่เพียง 4 คน ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ 27 คน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญไม่มีปัญหาด้านการบริหารงบประมาณของเทศบาล เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้สามารถประหยัดงบของทางเทศบาลในการจัดจ้างบุคลากร ถึงร้อยละ 50

นายนันทพล พงศ์ธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง กล่าวว่า "เราจัดสรรงบประมาณให้ตามสัดส่วนที่มีบุคลากร รวมถึงงานเชิงป้องกัน กับงานสร้างเสริมสุขภาพ เราโชคดีอย่างที่งบประมาณของเทศบาลและมีเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ มาดำเนินการ ซึ่งเทศบาลต้องสมทบร้อยละ 50 และในส่วนสำคัญนอกเหนือจากนั้น เราได้รับการจัดสรรงบประมาณ เรื่องของการจ้างบุคลากรซึ่งทางรัฐบาลส่งเสริมให้โรงพยาบาลที่มีการถ่ายโอนเท่านั้น"

ธัญญชล โกมล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ยอมรับว่า ในช่วงแรกของการถ่ายโอน การทำงานประสบปัญหา กฎระเบียบที่ไม่สัมพันธ์กัน แต่ไม่นานก็ปรับตัวได้ และหลังจากโอนย้ายมาสังกัดเทศบาลทำให้การทำงานคล่องตัวขึ้นประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม

"ทีแรกอาจจะขลุกขลักหน่อย เพราะเราไม่รู้ว่าจะเบิกของอย่างไร สิ่งนี้จะไปในช่องทางไหน แต่เราก็มีพี่น้องเทศบาลทั้งกองคลังที่ช่วยในเรื่องของงบประมาณ สำนักปลัดที่ชำนาญในเรื่องกฎระเบียบโดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี ช่วงหลังอนามัยที่ถ่ายโอนก็จะใช้เวลาประมาณ 1ปี หรือ ครึ่งปี ก็จะทราบแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะทำตามระเบียบ"

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบใน การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำนาจ แต่ผู้บริหาร อปท.บางแห่ง เห็นว่า แม้พร้อมที่จะให้การสนับสนุน การกระจายอำนาจ แต่ก็กังวลถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยเฉพาะ อปท.ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้

ขณะที่ นายมนัส กันทะทา นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ กล่าวว่า "รัฐบาลควรจะสอบถามท้องถิ่นก่อนว่าพร้อมหรือไม่ ในการที่จะรับการกระจายอำนาจโดยเฉพาะการรับ รพ.สต.เข้ามาอยู่ในสังกัดของเทศบาล แต่เทศบาลที่มีความพร้อมเช่นเทศบาลเมือง เทศบาลนครซึ่งมีงบประมาณปีหนึ่งหลายร้อยล้านก็สามารถที่จะรับมาดูแลได้ แต่ถ้าเป็นเทศบาลขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็จะค่อนข้างลำบาก"

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.แล้ว 52 แห่ง จากทั้งหมด 9,800 แห่ง ทั่วประเทศ โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า มีทั้งผลบวก และลบ พร้อมย้ำว่า การกระจายอำนาจต้องมีความพร้อมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญ

 

กลับขึ้นด้านบน