โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ร.อ.ปวิตร" เป็นเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ร.อ.ปวิตร" เป็นเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ร.อ.ปวิตร" เป็นเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ร.อ.ปวิตร" เป็นเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 12 มิ.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ตามประกาศลงวันที่ 17 พ.ย.60 นั้น บัดนี้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ทําให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 13 แห่งข้อบังคับมูลนิธิโครงการหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิ.ย.61 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน