โพลชี้ ทุจริตฝังรากลึกสังคมไทย-แก้ไขยาก

โพลชี้ ทุจริตฝังรากลึกสังคมไทย-แก้ไขยาก

โพลชี้ ทุจริตฝังรากลึกสังคมไทย-แก้ไขยาก

รูปข่าว : โพลชี้ ทุจริตฝังรากลึกสังคมไทย-แก้ไขยาก

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจประชาชน ร้อยละ 47.50 คิดว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้ เนื่องจากเกิดขึ้นมานานและมีอยู่ทุกวงการ ขณะที่ข่าวการทุจริตที่ประชาชนสนใจมากสุดคือ "อาหารกลางวันเด็กนักเรียน" รองลงมาคือ "เงินทอนวัด"

วันนี้ (17 มิ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จากกรณีข่าวการทุจริตในช่วงนี้มีหลายคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในแวดวงราชการ หรือวงการสงฆ์ ต่างชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมานาน และยังคงมีให้เห็นอยู่เสมอ ซึ่งผลสำรวจสรุปได้ดังนี้

5 อันดับ ข่าวการทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากที่สุด อันดับ 1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียนร้อยละ 42.03 อันดับ 2 เงินทอนวัดร้อยละ 40 อันดับ 3 เงินคนจน เบี้ยผู้สูงอายุ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร้อยละ 37 อันดับ 4 การใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล งบโครงการต่าง ๆ ร้อยละ 21.06 อันดับ 5 การทุจริตต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น คุรุภัณฑ์ นมโรงเรียน กองทุนเสมา ร้อยละ 20.68

ประชาชนคิดว่า "สาเหตุการทุจริต" คือ อันดับ 1 กิเลส โลภ ละโมบ ความเห็นแก่ตัวร้อยละ 68.35 อันดับ 2 ระบบการตรวจสอบมีช่องโหว่ ไม่รัดกุม เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจร้อยละ 28.42 อันดับ 3 ไม่เกรงกลัวกฎหมาย บทลงโทษไม่รุนแรงร้อยละ 19.30 อันดับ 4 สังคมเปลี่ยนแปลง มีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ค่านิยมผิด ๆ ร้อยละ 17.11 อันดับ 5 เงินเดือนน้อย เศรษฐกิจไม่ดี เงินไม่พอใช้ร้อยละ 14.83

ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าควรมี "วิธีการป้องกันการทุจริต" อันดับ 1 คือ ปลูกฝังค่านิยม เน้นความซื่อสัตย์ จิตสำนึกที่ดี รองลงมา คือ กฎหมายต้องใช้ได้จริง ไม่สองมาตรฐาน บทลงโทษรุนแรง ร้อยละ 38.81 อันดับ 3 ควรมีมาตรการป้องกันและระบบการตรวจสอบที่รัดกุม ร้อยละ 31.21 อันดับ 4 ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกัน สอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา ร้อยละ 21.77  และอันดับ 5 นักการเมือง ข้าราชการ ผู้ใหญ่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ร้อยละ 13.24

ประชาชนคิดว่ารัฐบาลจะไม่สามารถแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันได้หรือไม่ ?  อันดับ 1 คิดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 47.50  เพราะการทุจริตเกิดขึ้นมานานและมีอยู่ทุกวงการ แก้ไขได้ยาก สังคมเสื่อมโทรม คนมีค่านิยมในทางที่ผิด มีตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็น ผู้มีอำนาจมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดำเนินคดีได้ยาก

ขณะที่ร้อยละ 32.54 ระบุ ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันได้ เพราะปัญหาการทุจริตมีทุกที่ มีทั้งที่แก้ไขได้และไม่ได้ อาจดูแลไม่ทั่วถึง ต้องใช้เวลานาน ต้องรอติดตามการทำงานต่อไป

มีเพียงร้อยละ 19.96 ที่คิดว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันได้ โดยให้เหตุผลว่า เพราะรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาด หากตั้งใจจริงก็สามารถทำได้ ที่ผ่านมามีผลงานการปราบปรามการทุจริตให้เห็น ถ้ามีมาตรการเด็ดขาดกวาดล้างอย่างจริงน่าจะทำให้การทุจริตลดลงได้

ประชาชนได้อะไรจาก ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ ? อันดับ 1 คือ เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ฝังรากลึก แก้ไขได้ยาก ร้อยละ 51.87 รองลงมา คือ การบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอไม่รุนแรง อันดับ 3 การทุจริตเกิดขึ้นได้ทุกวงากร ทุกฝ่ายต้องหันมาช่วยกันแก้ไข ร้อยละ 27.07 อันดับ 4 ทำให้ภาพลักษณ์วงการราชการเสื่อมเสีย ถดถอย ร้อยละ 20.53  และอันดับ 5 คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ต้องเร่งสร้างจิตสำนึก ร้อยละ 17.87

 

 

กลับขึ้นด้านบน