โปรดเกล้าฯ ย้าย "ผู้ว่าฯ เชียงราย" ไป จ.พะเยา

โปรดเกล้าฯ ย้าย "ผู้ว่าฯ เชียงราย" ไป จ.พะเยา

โปรดเกล้าฯ ย้าย "ผู้ว่าฯ เชียงราย" ไป จ.พะเยา

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ ย้าย "ผู้ว่าฯ เชียงราย" ไป จ.พะเยา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโยกย้าย 11 ข้าราชการ ส่วนนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ย้ายไปอยู่ จ.พะเยา

วันนี้ (4 ก.ค.61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 11 ราย ดังนี้

1.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2.นายปวิณ ชํานิประศาสน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

4.นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

5.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

6.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

7.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

8.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ

9.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

10.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

11.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.61 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค.61
ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กลับขึ้นด้านบน