สนช.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้ 20 ปี

สนช.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้ 20 ปี

สนช.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้ 20 ปี

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้ 20 ปี

สนช.มีมติเอกฉันท์ 179 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีผลใช้บังคับ นับแต่ปี 2561 - 2580

วันนี้ (6 ก.ค.61) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามการเสนอของคณะรัฐมนตรี เตรียมส่งมอบให้นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

หลังรับฟังหลักการและสาระสำคัญ จากกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว สมาชิก สนช.ลงมมติเอกฉันท์ 179 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก ตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มีผลใช้บังคับ นับแต่ปี 2561 ถึง 2580

สมาชิก สนช.ส่วนใหญ่ อภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมาย เพื่อเป็นแผนการพัฒนาประเทศระยะยาว แต่มีข้อเสนอแนะให้ประเมิน และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน รวมถึงให้มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ โดยภาคประชาชน ประธาน สนช.จะส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน จัดทําแผนแม่บท เสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแผ่นแม่บทต่างๆ ซึ่งจะผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม

กลับขึ้นด้านบน