โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 211 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 211 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 211 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 211 นาย

วันนี้ (27 ก.ย.61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 221 ราย ดังนี้

สำนักงานรัฐมนตรี

1.พันเอก ธชา จินตวร เป็น พลตรี
2.พันเอก ศิรพงศ์ รดาธร เป็น พลตรี
3.พันเอก วิรัลพัชร์ ชื่นจันทร์ เป็น พลตรี
4.พันเอก สมลักษณ์ ศักดิ์สุวรรณ เป็น พลตรี
5.นาวาอากาศเอกหญิง สสิรัตน์ บุญชวน เป็น พลอากาศตรีหญิง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

6.พลโท ชวลิต สาลีติ๊ด เป็น พลเอก
7.พลโท นพพงษ์ กิจรัตนา เป็น พลเอก
8.พลโท จักรกริช จันเทร์มะ เป็น พลเอก
9.พลโท พชร ชัยวุฒิ เป็น พลเอก
10.พลโท อนุตร ธรศรี เป็น พลเอก
11.พลโท ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ เป็น พลเอก
12.พลโท สุรชัย ศุภวัชระ เป็น พลเอก
13.พลโท สถาพร มหารักษิต เป็น พลเอก
14.พลอากาศโท ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย เป็น พลอากาศเอก
15.พลตรี สมบัติ ประสานเกษม เป็น พลโท
16. พลตรี ชัยยุทธ ยุทธการกำธร เป็น พลโท
17. พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็น พลอากาศโท
18. พลตรีหญิง ภรณี ชเยมะ เป็น พลโทหญิง
19. พันเอก มานะ กิ่งเพชร เป็น พลตรี
20. พันเอก เจษฎา ศรีศิริ เป็น พลตรี
21. พันเอก ศิระ ผ่องใส เป็น พลตรี
22. พันเอก ดุจเพ็ชร์ สว่างวรรณ เป็น พลตรี
23. พันเอก วินัย สกุลพราหมณ์ เป็น พลตรี
24. พันเอก เกษม หวังปัญญา เป็น พลตรี
25. พันเอก ณัฐพร คงสมพงษ์ เป็น พลตรี
26. พันเอก ศุภกาญจน์ มหาคีตะ เป็น พลตรี
27. พันเอก พสันต์ สุจันประเสริฐ เป็น พลตรี
28. นาวาเอก ปัญญา ถาวร เป็น พลเรือตรี
29. นาวาเอก พีระพันธุ์ แป้นไทย เป็น พลเรือตรี
30. นาวาอากาศเอก ภานุเทพ ชาติจันทึก เป็น พลอากาศตรี
31. พันเอกหญิง นพชนก วชิรกานต์ เป็น พลตรีหญิง
32. พันเอกหญิง กฤตยา ไม้รอด เป็น พลตรีหญิง
33. พันเอกหญิง จารุพันธ์ กลั่นเสนาะ เป็น พลตรีหญิง
34. พันเอกหญิง ปนัดดา วรปัญญา เป็น พลตรีหญิง
35. พันเอกหญิง นวรัตน์ สุวรรณทัต เป็น พลตรีหญิง
36. นาวาอากาศเอกหญิง อภิรดี เจริญพร เป็น พลอากาศตรีหญิง
37. นาวาอากาศเอกหญิง นงนุช ชนะยุทธ เป็น พลอากาศตรีหญิง
38. นาวาอากาศเอกหญิง วชิราภรณ์ สังวรโยธิน เป็น พลอากาศตรีหญิง
39. นาวาอากาศเอกหญิง สุมนา ทิมาศาสตร์ เป็น พลอากาศตรีหญิง
40. นาวาอากาศเอกหญิง อรุณา เสยยงคะ เป็น พลอากาศตรีหญิง

กองบัญชาการกองทัพไทย

41. พลโท สมเกียรติ วรรณพิรุณ เป็น พลเอก
42. พลโท สมชาย ปั้นทอง เป็นพลเอก
43. พลตรี ศุภฤกษ์ ชัยชนะ เป็น พลโท
44. พลตรี กฤษฎา สุทธานินทร์ เป็น พลโท
45. พลตรีหญิง วันวิสาข์ เอี่ยมสมุทร เป็น พลโทหญิง
46. พันเอก อนุพล พันธุพล เป็น พลตรี
47. พันเอก ณฐกร สวัสดี เป็น พลตรี
48. พันเอก ฐนพล สงวนไว้ เป็น พลตรี
49. พันเอก วีระเทพ จันทร์เผ่าแสง เป็น พลตรี
50. พันเอก ชายันต์ เกตุกลัด เป็น พลตรี
51. พันเอก เลอพงษ์ ศิริวัฒน์ เป็น พลตรี
52. พันเอก ปิยชาต เจริญผล เป็น พลตรี
53. พันเอก เลอพงษ์ บุญชนะภักดี เป็น พลตรี
54. พันเอก ชัยยุทธ ทับคล้าย เป็น พลตรี
55. พันเอก เอก นาคสวัสดิ์ เป็น พลตรี
56. พันเอก ศิวาพัชร์ กลิ่นจันทร์ เป็น พลตรี
57. พันเอก นิวัติ เกิดศรี เป็น พลตรี
58. พันเอก เทพดนัย ทองคำดี เป็น พลตรี
59. พันเอก ณรงค์ชัย ถนอมพิชัย เป็น พลตรี
60. พันเอก ธิติ ติณสูลานนท์ เป็น พลตรี
61. พันเอก สุรพล ประสงค์ เป็น พลตรี
62. พันเอก นรินทร์ โชติพฤกษ์ชูกุล เป็น พลตรี
63. พันเอก อรุณ ศรีสุวรรณ เป็น พลตรี
64. พันเอก วิบูลย์ ผมปัน เป็น พลตรี
65. พันเอก เมธา ปาละกูล เป็น พลตรี
66. พันเอก อารยะ มิ่งภัทรพล เป็น พลตรี
67. นาวาอากาศเอก สมพงษ์ รพีพัฒนา เป็น พลอากาศตรี
68. นาวาอากาศเอก นริศ มณีนัย เป็น พลอากาศตรี
69. พันเอกหญิง เรไร ศุภลักษณ์ เป็น พลตรีหญิง
70. พันเอกหญิง สุดาพร สุขเรือน เป็น พลตรีหญิง
71. พันเอกหญิง วัชรา สร้อยสยัมภู เป็น พลตรีหญิง
72. พันเอกหญิง อัจฉรา รัตนชื่น เป็น พลตรีหญิง
73. พันเอกหญิง ดาราวรรณ สุวรรณะชฎ เป็น พลตรีหญิง
74. พันเอกหญิง นิตยา มั่นมงคล เป็น พลตรีหญิง
75. พันเอกหญิง อรปภา ทุติยาภรณ์ เป็น พลตรีหญิง
76. พันเอกหญิง จินตนา ใจอู่ เป็น พลตรีหญิง
77. พันเอกหญิง ผะดากุล ปั้นลายนาค เป็น พลตรีหญิง
78. พันเอกหญิง สุพักตรา ศิริสัมพันธ์ เป็น พลตรีหญิง
79. พันเอกหญิง ปานใจ สันทัดเลขา เป็น พลตรีหญิง
80. นาวาเอกหญิง วัชรา เนียมสอิ้ง เป็น พลเรือตรีหญิง

81. นาวาเอกหญิง ชุติวรรณ โฆษิตอนันต์ เป็น พลเรือตรีหญิง
82. นาวาเอกหญิง โสภนา สาธร เป็น พลเรือตรี
91. พลโท สมนึก ฉันทะ เป็น พลเอก
92. พลโท โอม สิทธิสาร เป็น พลเอก
93. พลโท โกศล ประทุมชาติ เป็น พลเอก
94. พลโท สุริยา ปาวรีย์ เป็น พลเอก

95. พลโท สนอง ชูดวง เป็น พลเอก
96. พลตรี วิศิษฐ์ โชตะมังสะ เป็น พลโท
97. พลตรี เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ เป็น พลโท
98. พลตรี พศวีร์ วรินทักษะ เป็น พลโท
99. พลตรี อานนท์ คงสุข เป็น พลโท
100. พลตรี สุเทพ หิมารัตน์ เป็น พลโท
101. พลตรี ประสิทธิ์ สังข์น้อย เป็น พลโท
102. พลตรี พยนต์ พระศุกร์ เป็น พลโท
103. พลตรี อดิศร วงษา เป็น พลโท
104. พลตรีหญิง สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล เป็น พลโทหญิง
105. พันเอก พงษ์ธร ธีระพงษ์ เป็น พลตรี
106. พันเอก เชาวลิต ไชยมะโน เป็น พลตรี
107. พันเอก ทิฆัมพร สุนทรธรรม เป็น พลตรี
108 พันเอก นักรบ วีรเดชะ เป็น พลตรี
109. พันเอก เศกสรรค์ จันทรนิมะ เป็น พลตรี
110. พันเอก สุทธิพงษ์ จงภักดี เป็น พลตรี
111. พันเอก กิตติศักดิ์ หนูนิมิตร เป็น พลตรี
112. พันเอก สุรชาติ อาภา เป็น พลตรี
113. พันเอก ณัฐนนท์ บุปผาพิบูลย์ เป็น พลตรี
114. พันเอก ธนาชัย สมภิพงษ์ เป็น พลตรี
115. พันเอก ภูมิทัศ กิตติบุญกานต์ เป็น พลตรี
116. พันเอก สหรัตน์ อุทธโยธา เป็น พลตรี
117. พันเอก รณกร ประกอบแก้ว เป็น พลตรี
118. พันเอก ประชาสัณห์ ชนะสงคราม เป็นพลตรี
119. พันเอก ประสงค์ สุนทรสัตย์ เป็น พลตรี
120. พันเอก จักรชัย บุณยเกื้อกูล เป็น พลตรี
121. พันเอก ชัยยันต์ สายบัวทอง เป็น พลตรี
122. พันเอก ชาญวิทย์ วัฒนสานติ์ เป็น พลตรี
123. พันเอก ตระกูล ฟูเจริญยศ เป็น พลตรี
124. พันเอก ปราโมทย์ เพ็ชร ณ สังกุล เป็น พลตรี
125. พันเอก สุรเชษฐ์ รัตนกุล เป็น พลตรี
126. พันเอก วัลลภ ก้อนมณี เป็น พลตรี
127. พันเอก สุเทพ สมบูรณ์สิน เป็น พลตรี
128. พันเอก ธนัท พูลสยม เป็น พลตรี
129. พันเอก อุดม สว่างโชติ เป็น พลตรี
130. พันเอก ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์ เป็น พลตรี
131. พันเอก ชูศักดิ์ อุปสาร เป็น พลตรี
132. พันเอก กิตติศักดิ์ ฝีมือช่าง เป็น พลตรี
133. พันเอก สิรภพ พานครอบแก้ว เป็น พลตรี
134. พันเอก อดุลย์ ยังฉิม เป็น พลตรี
135. พันเอก สันทัด วรรณะศิลปิน เป็น พลตรี
136. พันเอก บัญชา กลับประดิษฐ์ เป็น พลตรี
137. พันเอก วัฒนพงศ์ มหิพันธ์ เป็น พลตรี
138. พันเอก มานะ วงศ์น้ำเพชร เป็น พลตรี
139. พันเอก วรวุฒิ พิพิธกุล เป็น พลตรี
140. พันเอก ทรงศักดิ์ ขีดขิน เป็น พลตรี
141. พันเอก ฉัตรชัย มั่นสุวรรณ เป็น พลตรี
142. พันเอก วรากร ทูคำมี เป็น พลตรี
143. พันเอก เนตินัย เปรมลาภ เป็น พลตรี
144. พันเอก สุรพัศ ศรีวิไชย เป็น พลตรี
145. พันเอก ชาตรี วงภูธร เป็น พลตรี
146. พันเอก นราธิปต์ ป้อมป้องกัน เป็น พลตรี
147. พันเอก นบปฎล อุตตนางกูร เป็น พลตรี
148. พันเอก บรรเจิด ศิริสนธิ เป็น พลตรี
149. พันเอก จารีย์ จันทร์กลั่น เป็น พลตรี
150. พันเอก จรินทร์รัตน์ นาคสนิท เป็น พลตรี
151. พันเอก อภิชาติ เจียนระลึก เป็น พลตรี
152. พันเอก นเรศร์ จิตรักษ์ เป็น พลตรี
153. พันเอก ศุภชาน สิงหวัฒนะ เป็น พลตรี
154. พันเอก ศิริพงษ์ พงษ์ภักดี เป็น พลตรี
155. พันเอก สมพงษ์ ถิ่นทวี เป็น พลตรี
156. พันเอก เชวงศักดิ์ จันทุมา เป็น พลตรี
157. พันเอก ศิริวัฒน์ วามะสิงห์ เป็น พลตรี
158. พันเอก โชคชัย เกษจำรัส เป็น พลตรี
159. พันเอก สมชาย พัฒนอางกูล เป็น พลตรี
160. พันเอก มารุต อินทรโยธิน เป็น พลตรี
161. พันเอก สุเมธ ขจรประศาสน์ เป็น พลตรี
162. พันเอก สันติ แสนรักษ์ เป็น พลตรี
163. พันเอกหญิง ธันยรัศม์ อยู่เย็น เป็น พลตรีหญิง
164. พันเอกหญิง จิรดา สร้างสมวงษ์ เป็น พลตรีหญิง
165. พันเอกหญิง สุคนธทิพย์ สุขะหุต เป็น พลตรีหญิง
166. พันเอกหญิง ดวงใจ อุทะนุต เป็น พลตรีหญิง
167. พันเอกหญิง ศศิธร วังธะพันธ์ เป็น พลตรีหญิง
168. พันเอกหญิง สิริพร สร้อยน้อย เป็น พลตรีหญิง
169. พันเอกหญิง รจเรข ศุขกลิ่น เป็น พลตรีหญิง
170. พันเอกหญิง จันทรทิพย์ ขวัญเมืองแมน เป็น พลตรีหญิง
171. พันเอกหญิง มงคลฤดี กิสรวงศ์ เป็น พลตรีหญิง
172. พันเอกหญิง พรชนก สัตตพงศ์ เป็น พลตรีหญิง
173. พันเอกหญิง สุนานันท์ ใจมั่ง เป็น พลตรีหญิง
174. พันเอกหญิง ภาวดี ดีพึ่งตน เป็น พลตรีหญิง
175. พันเอกหญิง นุชเนตร นภาสวัสดิ์ เป็น พลตรีหญิง
176. พันเอกหญิง นภางค์ คงเศรษฐกุล เป็น พลตรีหญิง
177. พันเอกหญิง ชลธิชา สงวนวงษ์ เป็น พลตรีหญิง
178. พันเอกหญิง อัญชนา เสาวคนธ์ เป็น พลตรีหญิง
179. พันเอกหญิง จริญญา ทองพิลา เป็น พลตรีหญิง
180. พันเอกหญิง นิชาภา จงอุตส่าห์ เป็น พลตรีหญิง
181. พันเอกหญิง ชวนพิศ ต้นสกุลพร เป็น พลตรีหญิง
182. พันเอกหญิง ระพีพรรณ ส าเร็จวิทย์ เป็น พลตรีหญิง
183. พันเอกหญิง รัชติกร ถาวรแก้ว เป็น พลตรีหญิง
184. พันเอกหญิง ณิชาภา วิชิตชลชัย เป็น พลตรีหญิง
185. พันเอกหญิง ขนิษฐา ยังเจริญ เป็น พลตรีหญิง
186. พันเอกหญิง สุวิภา สุวัฑฒน เป็น พลตรีหญิง

กองทัพเรือ

187. พลเรือโท ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร เป็น พลเรือเอก
188. นาวาเอก กนก กระหม่อมทอง เป็น พลเรือตรี
189. นาวาเอก ประธาน ธรรมมาสถิตย์ เป็น พลเรือตรี
190. นาวาเอก กวี ประยงค์แย้ม เป็น พลเรือตรี
191. นาวาเอก ชัยณัติ ทองศาสตร์ เป็น พลเรือตรี
192. นาวาเอก ปิยนาท กาญจโนภาศ เป็น พลเรือตรี
193. นาวาเอก วิเชียร จันทร์บุตร เป็น พลเรือตรี
194. นาวาเอก สุนทร พันธชุม เป็น พลเรือตรี
195. นาวาเอก เรืองเดช ใจสุขสันต์ เป็น พลเรือตรี
196. นาวาเอก ภกร โปชัยคุปต์ เป็น พลเรือตรี
197. นาวาเอก ปัญญา โกยม เป็น พลเรือตรี
198. นาวาเอก ชัยภัทร แกล้วกล้า เป็น พลเรือตรี
199. นาวาเอก ชาญชัย บุญเจริญผล เป็น พลเรือตรี
200. นาวาเอก ศิริศักดิ์ เชื้อสาย เป็น พลเรือตรี
201. นาวาเอก กฤษณ์ บุญเอี่ยม เป็น พลเรือตรี
202. นาวาเอก ประทีป เมืองนิล เป็น พลเรือตรี
203.นาวาเอกหญิง ภัทราภรณ์ พัฒนพันธุ์ เป็น พลเรือตรีหญิง
204. นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ เป็น พลเรือตรีหญิง
205. นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ พงษ์เจริญ เป็น พลเรือตรีหญิง

กองทัพอากาศ

206. พลอากาศโท วิน วิจิตรานุช เป็น พลอากาศเอก
207. พลอากาศโท ชนิด สุขวรรณ์ เป็น พลอากาศเอก
208. พลอากาศตรี กรวิตต์ วัชรสินธุ์ เป็น พลอากาศโท
209. พลอากาศตรีหญิง ประกายเพชร จันทร์โอชา เป็น พลอากาศโทหญิง
210. นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สุวรรณ เป็น พลอากาศตรี
211. นาวาอากาศเอก คธาทิพย์ ทิมาศาสตร์ เป็น พลอากาศตรี
212. นาวาอากาศเอก ชัชวาลย์ สง่าวงษ์ เป็น พลอากาศตรี
213. นาวาอากาศเอก เชาวรัตน์ ใหญ่มีศักดิ์ เป็น พลอากาศตรี
214. นาวาอากาศเอก ประสงค์ กองสุข เป็น พลอากาศตรี
215. นาวาอากาศเอก ปัตตะพงศ์ รอดสวาสดิ์ เป็น พลอากาศตรี
216. นาวาอากาศเอก วัฒนา หัตถวงษ์ เป็น พลอากาศตรี
217. นาวาอากาศเอก สรายุธ สุวรรณฉัตร เป็น พลอากาศตรี
218. นาวาอากาศเอก สุเทพ พันธุ์เขตกิจ เป็น พลอากาศตรี
219. นาวาอากาศเอก อภิธาร เพ็ญสุวรรณ เป็น พลอากาศตรี
220. นาวาอากาศเอก อำนาจ เต็มเปี่ยม เป็น พลอากาศตรี
221. นาวาอากาศเอกหญิง ศิริพร สงวนประสาทพร เป็น พลอากาศตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กลับขึ้นด้านบน