สนช.มติเอกฉันท์ผ่านกฎหมายน้ำฉบับแรก

สนช.มติเอกฉันท์ผ่านกฎหมายน้ำฉบับแรก

สนช.มติเอกฉันท์ผ่านกฎหมายน้ำฉบับแรก

รูปข่าว : สนช.มติเอกฉันท์ผ่านกฎหมายน้ำฉบับแรก

สนช.ลงมติเอกฉันท์ 119 เสียง ผ่านร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ...ฉบับแรกหลังใช้เวลาปรับปรุงนานกว่า 1 ปี 7 เดือน คาดหวังช่วยบริหารจัดการน้ำมีเอกภาพ ครอบคลุมน้ำทั้งระบบของประเทศ

วานนี้ (4 ตุลาคม 2561) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.. เข้าร่วมการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติแห่งชาติ เป็นประธานในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังพิจารณาวาระ 2 โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รับไปแก้ปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนลงมติในวาระ 3 ต่อไป 

โดยการพิจารณา วาระ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.. เป็นกฏหมายได้ ด้วยคะแนน 191 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง จากจำนวนผู้เข้าประชุมจำนวน 199 คน

เมื่อกฏหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว จะถือเป็นกฎหมายเพื่อสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำฉบับแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วย
ภาพ:สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ภาพ:สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

สำหรับกฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ทำให้เกิดการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่ช่วยสร้างรากฐานในการบริหารจัดการน้ำให้มีเอกภาพ และครอบคลุมน้ำทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันเรามีเสาหลักด้านองค์กรกลางที่มีเอกภาพ และมีเสาหลักด้านแผนยุทธศาสตร์น้ำที่อยู่ระหว่างทบทวนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทั้งนี้นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มอบดอกไม้เป็นที่ระลึกและแสดงความขอบคุณพล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ... ที่ได้ทำงานร่วมกันในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ร่างกฏหมายดังกล่าวถึง 1 ปี 7 เดือน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ เป็นธรรมแก่ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีเอกภาพอีกด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน