ข่าวลือ! ยังคงตัวเลขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท

ข่าวลือ! ยังคงตัวเลขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท

ข่าวลือ! ยังคงตัวเลขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท

รูปข่าว : ข่าวลือ! ยังคงตัวเลขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท

กรมกิจการผู้สูงอายุ ยืนยันแค่ข่าวเพิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีก 100 บาท ชี้ยังคงยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จ่ายแบบขั้นบันไดตามอายุที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 600- 1,000 บาท แต่ไฟเขียว จ่ายให้กลุ่มผู้สูงอายุในโครงการสวัสดิการรัฐ 50-100 บาท

จากกรณีมีข่าวลือเรื่องการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยอายุ 60 ปี เพิ่มเป็น 700 บาท อายุ 70 ปี เพิ่มเป็น 800 บาท อายุ 80 ปี เพิ่มเป็น 900 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 1,000 บาท

วันนี้ (9 ต.ค.2561) นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

ตอนนี้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังจ่ายแบบขั้นบันไดคงเดิมดังนี้อายุ 60- 69 ปี เดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ปี เดือนละ 700 บาท อายุ 80- 89 ปี เดือนละ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไปเดือนละ 1,000 บาท

สำหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.นี้ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์ โดยจะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเพิ่ม 50 บาทต่อคนต่อเดือน

รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเพิ่ม 100 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย และสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

 

กลับขึ้นด้านบน