ร้องยกเลิกแบบเรียนสุขศึกษามีเนื้อหาอคติทางเพศ

ร้องยกเลิกแบบเรียนสุขศึกษามีเนื้อหาอคติทางเพศ

ร้องยกเลิกแบบเรียนสุขศึกษามีเนื้อหาอคติทางเพศ

รูปข่าว : ร้องยกเลิกแบบเรียนสุขศึกษามีเนื้อหาอคติทางเพศ

กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เนื่องจากเห็นว่าแบบเรียนสุขศึกษาชั้น ม.1-6 มีเนื้อหาอคติทางเพศ

น.ส.พริษฐ์ ชมชื่น นักกิจกรรมอิสระเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ ยื่นหนังสือต่อศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เนื่องจากเห็นว่าแบบเรียนสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดความรู้ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับบุคคลที่มีเพศสภาพไม่เป็นไปตามเพศกำเนิด ก่อให้เกิดอคติ การรังเกียจ การเลือกปฏิบัติและอาจก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงกับนักเรียนที่มีเพศสภาพไม่เป็นไปตามเพศกำเนิด

โดยอ้างอิงผลงานวิชาการของมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ที่ศึกษาวิเคราะห์แบบเรียนสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าเนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่ก่อให้เกิดอคติทางเพศ เกิดการเลือกปฏิบัติในโรงเรียน จึงขอให้คณะกรรมการ วลพ.พิจารณาให้ สพฐ.สั่งยกเลิกเนื้อหาในหนังสือสุขศึกษา เกี่ยวกับการเบี่ยงเบนทางเพศทั้งหมด โดยนำความรู้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกมาใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อแก้ไข

กลับขึ้นด้านบน