"ก้าวโรจน์" นั่งสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 8

"ก้าวโรจน์" นั่งสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 8

"ก้าวโรจน์" นั่งสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 8

รูปข่าว : "ก้าวโรจน์" นั่งสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 8

มติที่ประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เลือกนายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมฯ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 8 โดยเป็นนายกสมาคมฯ ต่ออีกสมัย

วันที่ (11 ต.ค.61) ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 7 และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 8 (ต.ค. 2561-ก.ย. 2562) จำนวน 20 คน จากผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชน ดังนี้

1. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมฯ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด
3. น.ส.ฤทัยวรรณ ฤาชัย อุปนายกฯ คนที่ 1 บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
4. นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา อุปนายกฯ คนที่ 2 บริษัท บางกอก แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
5. น.ส.ภิชญา ศรีว่องไทย เลขาธิการ บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
6. น.ส.สุธิดา แซ่เตี๋ยว เหรัญญิก บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด
7. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ นายทะเบียน บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด
8. นายอาคม สุมณฑา ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวิชาการ บริษัท โพสต์ พับบลิชชิง จำกัด
9. นายวิชัย สอนเรือง กรรมการฝ่ายเทคนิค บริษัท สยามรัฐ จำกัด
10. นายปริญญา สุวรรณมณี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 1 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
11. น.ส.วารุณี ธราดล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
12. นายเฉลิมพล แป้นจันทร์ กรรมการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส)
13. นายระวี ตะวันธรงค์ กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14. นายสมัชชา หุ่นสารา กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
15. น.ส.ศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์ กรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
16. นายลลิตเทพ ทรัพย์เมือง กรรมการ บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด (ไทยโพสต์)
17. นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด
18. นายศุภากร พงศ์ธนาพร กรรมการ บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด
19. นายอภิสุข เวทยวิศิษฎ์ กรรมการ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส 100)
20. น.ส.อรพิณ เหตระกูล กรรมการ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด (นิวทีวี)

21. บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด
22. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
23. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม อีก 10 คน ประกอบด้วย
1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์
2. นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์
3. นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี
4. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้จัดการออนไลน์
5. นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
6. น.ส.ชุตินธรา วัฒนกุล สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
7. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย
8. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ
9. น.ส.สุธิดา มาไลยพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม
10. น.ส.กนกพร ประสิทธิ์ผล ที่ปรึกษาสมาคม

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน