นาปรัง 8 หมื่นไร่หมดสิทธิ์-อ่างกระเสียวน้ำน้อยเหลือแค่ 35%

นาปรัง 8 หมื่นไร่หมดสิทธิ์-อ่างกระเสียวน้ำน้อยเหลือแค่ 35%

นาปรัง 8 หมื่นไร่หมดสิทธิ์-อ่างกระเสียวน้ำน้อยเหลือแค่ 35%

รูปข่าว : นาปรัง 8 หมื่นไร่หมดสิทธิ์-อ่างกระเสียวน้ำน้อยเหลือแค่ 35%

พล.อ.ฉัตรชัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างกระเสียว จ.สุพรรณบุรี หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือ 35% ยันไม่มีน้ำเพียงพอหนุนทำนาปรังกว่า 8 หมื่นไร่ จี้หน่วยเกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือ พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรล่วงหน้า

วันนี้ (17 ต.ค.61)  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2561/62 บริเวณ อ่างเก็บน้ำกระเสียว ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยสถาน การณ์น้ำในภาพรวมข้อมูลวันที่ 16 ต.ค.นี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งมีปริมาณน้ำรวม 56,915 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 มีน้ำใช้การได้ 33,372 ล้าน ลบ.ม. จัดว่ามีน้ำอยู่ในระดับดีมาก แต่ปริมาณฝนกระจุกตัว ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 มี 16 แห่ง

ขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 60 ก็มีถึง 8 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่มอก เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ภาคอีสาน 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนมูลบน และ เขื่อนลำนางรอง ภาคกลาง 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกระเสียว และเขื่อนทับเสลา

การลงพื้นที่เขื่อนกระเสียวเป็น 1 ใน 2 เขื่อนภาคกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 60 ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 105 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35 เป็นน้ำใช้การได้ 65 ล้าน ลบ.ม. จึงย้ำทุกหน่วยงาน เตรียมมาตรการลดผลกระทบความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำต้องสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อจัดสรรน้ำที่มีอยู่ตามความเร่งด่วนตามลำดับ ต้องหาวิธีการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เช่น การใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การผันน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล การจัดรถขนส่งน้ำ และการปฏิบัติการฝนหลวง

ขณะเดียวกันในระหว่างที่เกิดวิกฤตแล้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกษตรกร ให้หลีกเลี่ยงการทำการเกษตรที่ไม่ได้ผล และมีทางเลือกในการทำการเกษตรที่ใช้น้ำน้อย หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ทดแทนรายได้ รวมถึงกระทรวงมหาดไทยที่จะให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งอาจจะพิจารณานำแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้งปี 2558/59 มาดำเนินการปรับใช้ด้วย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)

 

ชี้น้ำไม่เพียงพอหล่อเลี้ยงนา 8 หมื่นไร่


นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือสทนช. กล่าวว่า สถิติในช่วง 7 ปีย้อนหลัง พบว่า แนวโน้มปริมาณน้ำในอ่างกระเสียวจะสูงขึ้นในช่วงกลางเดือน พ.ค.-ก.ค. ในปีนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างช่วงเม.ย.– มิ.ย.มากกว่าค่าเฉลี่ย 106 ล้าน ลบ.ม. แต่ช่วง ก.ค.ถึงปัจจุบันพบว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 37 ล้านลบ.ม.ทั้งนี้ช่วงฤดูฝน การบริหารจัดการน้ำของอ่างกระเสียว ได้ระบายน้ำให้อยู่ตามเส้นเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด แต่เมื่อประสบกับฝนตกน้อยช่วง ก.ค.-ก.ย.นี้

ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำน้อย โดยปีที่น้ำน้อยสุด คือปี 2558 มีน้ำ 96 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32% ปัจจุบันมีน้ำ 105 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35% และจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างกระเสียวถึงวันที่ 1 พ.ย.นี้จะมีปริมาณน้ำใช้การ 54 ล้านลบ.ม.

กรมชลประทาน วางแผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งช่วงพ.ย.-เม.ย.62 จัดสรรน้ำ 42 ล้านลบ.ม.เพื่ออุปโภคบริโภค 2 ล้านลบ.ม.รักษาระบบนิเวศ 1 ล้านลบ.ม. อุตสาหกรรม 9 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 30 ล้านลบ.ม.เช่นอ้อย พืชไร่ พืชผัก ไม้ผลไม้ยืนต้น 26,500 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอให้การสนับสนุนการทำนาปรัง 83,270 ไร่

ส่วนช่วงต้นฤดูฝน ปี 2562 ช่วง พ.ค.-ก.ค.จัดสรรน้ำสำรองปริมาณ 16 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้น เมื่อปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย และน้ำอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมต่ำสุด สทนช.จะกำกับ ติดตาม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการแจ้งเตือนให้ประชาชนด้านท้ายน้ำให้ทราบว่ามีน้ำน้อยรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียวจะสามารถผ่านพ้นช่วงฤดูแล้งนี้ไปได้

 

ภาพ:สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)

ภาพ:สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)

 

กลับขึ้นด้านบน