เปิดระเบียบสอบ OTCC "ลายมือชื่อ" เขียน? หรือ เซ็น?

เปิดระเบียบสอบ OTCC "ลายมือชื่อ" เขียน? หรือ เซ็น?

เปิดระเบียบสอบ OTCC "ลายมือชื่อ" เขียน? หรือ เซ็น?

รูปข่าว : เปิดระเบียบสอบ OTCC "ลายมือชื่อ" เขียน? หรือ เซ็น?

"ไทยพีบีเอสออนไลน์" เปิดระเบียบการสอบ หลังอธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงกรณีการสอบคัดเลือกพนักงานของสำนักงานคณะกรรรมการแข่งขันทางการค้า (สขค.) หรือ OTCC ระบุว่ากรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัคร

จากเอกสารที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ OTCC http://otcc.dit.go.th/ พบประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) และสถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก (คลิกดูเอกสารฉบับเต็ม)

ส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ OTCC

ส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ OTCC

โดยข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกในประกาศฯ ระบุถึงเอกสารแสดงตนว่า

ผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกต้องเตรียมเอกสารเพื่อนำมาแสดงตนในการเข้าสอบต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยหลักฐานแสดงตนที่นำมาแสดงต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกไว้ในการสมัครสอบทั้งตัวสะกดชื่อและนามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ดังต่อไปนี้

(ก) บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) (ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกข้อเขียนพร้อมเลขประจำตัวสอบ) ที่มีเลขประจำตัวสอบ พร้อมลง “ลายมือชื่อ” ผู้สมัครสอบคัดเลือกและติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของบัตร หากไม่ติดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบข้อเขียน
(ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

ทั้งนี้ หากขาดหลักฐานใดหลักฐานหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

“ลายมือชื่อ” ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คือ?

เมื่อดูความหมายของคำว่า “ลายมือชื่อ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายว่า

ลายมือชื่อ น. (กฎ) ชื่อหรือสัญลักษณ์แทนชื่อของบุคคลซึ่งบุคคลนั้นลงไว้ในหนังสือหรือเอกสารเพื่อรับรองหรือแสดงว่าตนเป็นผู้ทำหนังสือหรือเอกสารนั้น และหมายความรวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตนด้วย; (ปาก) ลายเซ็น
พจนานุกรมบัญญัติความหมายคำว่า ลายมือชื่อ

พจนานุกรมบัญญัติความหมายคำว่า ลายมือชื่อ

ขณะที่ด้านล่างของบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คือส่วนที่ผู้สอบจะต้องลง “ลายมือชื่อ” โดยมีวงเล็บชื่อนามสกุลเป็นตัวพิมพ์ บรรทัดถัดมาระบุให้ “ลายมือชื่อผู้สมัครเขียนตัวตัวบรรจง”

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ความสับสนที่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติ (ผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบ) จึงอาจเกิดจากความหมายและคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกันนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : อธิบดีแจงปมตัดสิทธิ์สอบ OTCC ยันไม่ใช่ทุจริต

กลับขึ้นด้านบน