โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 72 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 72 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 72 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ 72 นาย

วันที่ 24 ต.ค.61 เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 6
และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 72 นาย ได้แก่

นายทหารราชองครักษ์ เหล่าทหารบก จำนวน 35 นาย เช่น
พล.อ.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้, พล.อ.เกื้อกูล อินนาจักร์, พล.อ.ชาติชาย ขันสุวรรณ, พล.อ.ดำรงค์ ตัณฑะผลิน, พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

 

นายทหารราชองครักษ์ เหล่าทหารเรือ จำนวน 8 นาย เช่น พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ, พล.ร.อ.ธานี ผุดผาด, พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล, พล.ร.อ.เผ่าเทพ ประสานพานิช, พล.ร.อ.รัตนะ วงษาโรจน์


นายทหารราชองครักษ์ เหล่าทหารอากาศ จำนวน 13 นาย เช่น พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง, พล.อ.อ.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์, พล.อ.อ.ชลิต รัมมะวาส, พล.อ.อ.พงศธร ไชยเสน, พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร


นายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 16 นาย เช่น พล.ต.อ.กวี สุภานันท์, พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี, พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร, พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์, พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช, พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ต.ค.61 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน