นทพ.เปิด 4 ยุทธศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาทั่วประเทศ

นทพ.เปิด 4 ยุทธศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาทั่วประเทศ

นทพ.เปิด 4 ยุทธศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาทั่วประเทศ

รูปข่าว : นทพ.เปิด 4 ยุทธศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาทั่วประเทศ

นทพ.เปิด 4 ยุทธศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาประเทศ เน้นแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในยามประสบอุทกภัย

วานนี้ (31 ต.ค.2561) พล.อ.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.เป็นประธานการประชุมของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและสอดคล้องกับทางรัฐบาล โดยให้ทุกหน่วยนำประเด็น ยุทธศาสตร์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ


1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตลอดจนนำแนวพระราชดำริ มาขยายผลให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปประธรรม เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


2. การพัฒนาศักยภาพ คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังในการป้องกันประเทศ ให้มีภูมิคุ้มกันมีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคง โดยใช้ศักยภาพ ในรูปแบบของแผนงานพัฒนาที่มีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหา ที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ส่งผลให้คนชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้


3. การสนับสนุนการแก้ปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนของชาติ ด้วยการ สนับสนุนส่วนราชการอื่น เช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนด้านการเกษตร


และ 4. การพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย ทั้งด้านประสิทธิภาพ และด้านการบริการ ให้มีมาตรฐาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร พัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับราษฎร รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผลงานของหน่วยและของรัฐบาล


ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการดูแลด้านสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน และจากการแพร่ระบาดยาเสพติดได้เน้นย้ำไม่ให้กำลังพลและครอบครัวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวโดยเด็ดขาดและใหัผู้ออกปฎิบัติงานภาคสนามเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ภัยจากยาเสพติด ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลคำนึงถึงประชาชนหากความเดือดร้อนจากปัญหาภัยพิบัติ ให้ทุกหน่วยระดมสรรพกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทุกกรณีตามศักยภาพสูงสุดของหน่วย 

 

กลับขึ้นด้านบน