โปรดเกล้าฯ เกาะพะงัน-ธารเสด็จ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 132

โปรดเกล้าฯ เกาะพะงัน-ธารเสด็จ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 132

โปรดเกล้าฯ เกาะพะงัน-ธารเสด็จ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 132

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ เกาะพะงัน-ธารเสด็จ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 132

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสด็จ ต.เกาะพะงัน และ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 132

วันที่ 22 พ.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสด็จในท้องที่ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พ.ย.61 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยเป็นการสมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสด็จ ในท้องที่ ต.เกาะพะงัน และ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสร็จ ในท้องที่ ต.เกาะพะงัน และ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2561"

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบาษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้บริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสร็จ ในท้องที่ ต.เกาะพะงัน และ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นอุทยานแห่งชาติ

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

กลับขึ้นด้านบน