ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน มีผล 31 ม.ค.62

ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน มีผล 31 ม.ค.62

ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน มีผล 31 ม.ค.62

รูปข่าว : ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน มีผล 31 ม.ค.62

ป.ป.ช.มีมติเพิ่มเติมขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ให้กรรมการหน่วยงานรัฐ โดยมีผลพร้อมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 31 ม.ค.2562

วันนี้ (28 พ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเพิ่มเติมให้ขยายเวลายื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ในส่วนของกรรมการหน่วยงานรัฐ ดังนี้

 • กองทุน
  - กองทุนการออมแห่งชาติ
  - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - กองทุนประกันชีวิต
  - กองทุนประกันวินาศภัย
  - กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  - กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  - กองทุนยุติธรรม
  - กองทุนสงเคราะห์
  - กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - ประธานกรรมการ
  - รองประธานกรรมการ
  - กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  - ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  - ประธานกรรมการ
  - กรรมการ ก.ล.ต.
  - เลขาธิการ ก.ล.ต.
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  - ประธานกรรมการ
  - กรรมการ คปภ.
  - เลขาธิการ คปภ.
 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  - ประธานกรรมการ
  - กรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  - ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • สถาบันพระปกเกล้า
  - ประธานสภาสถาบัน
  - รองประธานสภาสถาบัน
  - กรรมการสภาสถาบัน
  - เลขาธิการสถาบัน
 • สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
  - นายกสภามหาวิทยาลัย
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  - อธิการบดี

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวในตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัย, ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า, รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า

อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาในครั้งนี้จะทำให้ผู้มีตำแหน่งตามที่ ป.ป.ช.ประกาศขยายเวลาทั้ง 2 ครั้ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายหลังประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ม.ค.2562

 

กลับขึ้นด้านบน