กกต. คลอดประกาศ-ระเบียบเลือกตั้ง 9 ฉบับ

กกต. คลอดประกาศ-ระเบียบเลือกตั้ง 9 ฉบับ

กกต. คลอดประกาศ-ระเบียบเลือกตั้ง 9 ฉบับ

รูปข่าว : กกต. คลอดประกาศ-ระเบียบเลือกตั้ง 9 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ-ระเบียบกกต. 9 ฉบับ เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. คุมหาเสียงออนไลน์-จำกัดงบฯผู้สมัครส.ส. ไม่เกินคนละ 1.5 ล้านบาท มีผลหลังพ.ร.ฎ.เลือกตั้งบังคับใช้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. 6 ฉบับ เมื่อวานนี้(11 ม.ค.) ได้แก่ 1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 2561 จำนวน 18 ข้อ สาระสำคัญคือการกำหนดวิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ไม่ว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับมอบหมาย-ผู้รับจ้าง ที่จะใช้วิธีการหาเสียงผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ฯลฯ จะต้องแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลา รวมถึงหลักฐานกับสำนักงานกกต. ประจำจังหวัดนั้น ตั้งแต่วันที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือก่อนการดำเนินการหาเสียงผ่านช่องทางดังกล่าว

2.ระเบียบกกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งส.ส. 2561 จำนวน 16 ข้อ มีสาระสำคัญคือการกำหนดเวทีประชันนโยบายของพรรคการเมือง โดยพรรคจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการกกต. นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง มีผลบังคับใช้ ซึ่งเลขาธิการกกต. จะจัดเวทีประชันนโยบาย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. 300-350 เขต กลุ่มที่ 2 พรรคการเมืองที่ผู้สมัครส.ส. 200-299 เขต และกลุ่มที่ 3 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครส.ส. น้อยกว่า 200 เขต ซึ่งการจัดเวทีประชันนโยบายให้หัวหน้าพรรค สมาชิกพรรค หรือบุคคลที่พรรคเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประชันนโยบาย

3.ระเบียบกกต.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ จำนวน 12 ข้อ

4.ระเบียบกกต.ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. 2561 จำนวน 17 ข้อ

5.ระเบียบกกต. ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 2561 จำนวน 12 ข้อ

6.ระเบียบกกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. 2561 จำนวน 12 ข้อ

นอกจากนี้ยังบเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ประกาศกกต. เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส. จำนวน 8 ข้อ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ผู้สมัครส.ส.เขต แต่ละคนจะใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนพรรคการเมืองจะใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 35 ล้านบาท

ทั้งนี้หากมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนการประกาศผล ซึ่งต้องหาผู้สมัครส.ส.ใหม่ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 7.5 แสนบาท แต่หากไม่ต้องหาผู้สมัครส.ส.ใหม่ ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5 แสนบาท ส่วนกรณีที่มีการเลือกใหม่หลังการประกาศผล ผู้สมัครส.ส. จะใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

2.ประกาศกกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. 2561 จำนวน 11 ข้อ และ 3.ประกาศกกต.เรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายเลือกตั้งส.ส. 2561 มีจำนวน 13 ข้อ อย่างไรก็ตามประกาศและระเบียบทั้ง 9 ฉบับ จะมีผลเมื่อ พ.ร.ฏ.เลือกตั้งมีผลบังคับใช้

กลับขึ้นด้านบน