โปรดเกล้าฯ ให้ทหาร-ตำรวจ 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ ให้ทหาร-ตำรวจ 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ ให้ทหาร-ตำรวจ 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ ให้ทหาร-ตำรวจ 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

วันนี้ (14 ม.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษละนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 107 นาย ตามบัญชีที่แนบ ดังนี้

1.นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 61 นาย เช่น พล.อ.สุพิทย์ วรอุทัย, พล.อ.อนันต์ บำรุงพฤกษ์, พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, พล.อ.วิเชียร สุกปลั่ง, พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันต์

2.นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 16 นาย เช่น พล.ร.อ.ไกรชิต ศิริสมบัติ, พล.ร.อ.ชำนาญ อินทรสมบัติ, พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ, พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน, พล.ร.อ.คำรณวุฒิ คล่องคำนวณการ

3.นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 16 นาย เช่น พล.อ.อ.สุพจน์ ครุฑพันธุ์, พล.อ.อ.ธานี เอี่ยมจ้อย, พล.อ.อ.ปรีชา แสงฉวี, พล.อ.อ.ประพัฒน์ วีณะคุปต์, พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา

4.นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน 14 นาย เช่น พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก, พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน, พล.ต.อ.เขตต์ นิ่มสมบุญ, พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ, พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน