รมว.ศึกษาธิการ มอบของขวัญแก้หนี้ครู

รมว.ศึกษาธิการ มอบของขวัญแก้หนี้ครู

รมว.ศึกษาธิการ มอบของขวัญแก้หนี้ครู

รูปข่าว : รมว.ศึกษาธิการ มอบของขวัญแก้หนี้ครู

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2562 คือ "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" ส่วนของขวัญวันครูในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เจรจากับธนาคารเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาหนี้ครู

วันนี้ (16 ม.ค.2562) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นอกจากช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้ยกเลิกการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพราะหลายคนมองว่าสร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระแก่ครู และไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ ยังได้ดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินครู โดยได้เจรจากับธนาคาร ซึ่งถือเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งในวันครูปีนี้

 

 

 

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่า สกสค.ได้ปรับแก้ระเบียบ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ โดยเพิ่มให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องรับผิดชอบรับรองข้อมูลของผู้กู้ โดยผู้กู้จะต้องเหลือเงินสุทธิหลังจากหักแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักการ กรณีหลังหักเงินชำระหนี้แล้ว เหลือเงินน้อยกว่าร้อยละ 30 ให้หน่วยงานราชการผู้เบิก งดการหักเงินชำระหนี้จนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น การปรับแก้ประกาศครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณถึงสหกรณ์ และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้ครูด้วยว่า ต่อไปต้องพิจารณาให้ดีก่อนปล่อยกู้

 

 

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 ดังนี้

สาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พุทธศักราช 2562
เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 ม.ค. 2562 ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดมา

 

 "ครู" เป็นผู้ทรงคุณค่าที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ ในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้พร้อมอบรมสั่งสอน บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี ผมได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2562 ว่า "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมั่งมุ่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งผมขอเป็นกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

 

 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน