โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 145 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 145 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 145 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 145 นาย

วันที่ 18 ก.พ.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 145 นาย เช่น

1.ว่าที่พันเอก กุลบุตร ปัจฉิม เป็น พันเอก
2.ว่าที่พันเอก ชยากร กล้าหาญ เป็น พันเอก
3.ว่าที่พันเอก ชัชวาล หาญคำหล้า เป็น พันเอก
4.ว่าที่พันเอก ยุทธพล ใจวงค์ษา เป็น พันเอก
5.ว่าที่พันเอก กิติศักดิ์ อยู่พิพัฒน์ เป็น พันเอก
6.ว่าที่พันเอก ปรีชาพล สอนสา เป็น พันเอก

อ่านประกาศฉบับเต็ม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

กลับขึ้นด้านบน