ฟรีค่าผ่านแดน แรงงาน 3 สัญชาติกลับบ้านสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้

ฟรีค่าผ่านแดน แรงงาน 3 สัญชาติกลับบ้านสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้

ฟรีค่าผ่านแดน แรงงาน 3 สัญชาติกลับบ้านสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้

รูปข่าว : ฟรีค่าผ่านแดน แรงงาน 3 สัญชาติกลับบ้านสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้

มติ อกนร.เห็นชอบให้แรงงานข้ามชาติ สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล กลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์ วันที่ 5-30 เม.ย.นี้ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก

วันนี้ (20 ก.พ.2562) ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่1/2562 โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แรงงานข้ามชาติ สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา-ลาว-เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เม.ย.2562 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เม.ย.2562 สามารถกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ โดยเดินทางเข้า-ออกได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 เม.ย.2562

 

ส่วนแรงงานประมงทะเลที่ถือหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561 และวันที่ 29 ม.ค.2562 ที่ประสงค์จะได้รับการผ่อนผันตามมาตรการนี้ ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ที่ระยะเวลาการอนุญาตไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เม.ย.2562 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจากราชอาณาจักร เพื่อไปร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยภายหลังวันที่ 30 เม.ย.2562 ให้ขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2,000 บาท

 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ได้ย้ำเตือนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก ตามอำนาจหน้าที่ให้กับแรงงานข้ามชาติ ที่เดินทางกลับช่วงสงกรานต์ และห้ามไม่ให้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยไม่ชอบ และขอให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการดำเนินการและเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน เพื่อลดการกล่าวหาการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีแรงงานข้ามชาติ สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทางในช่วงสงกรานต์ จำนวน 240,251 คน คาดว่าในปี 2562 นี้ จะมีแรงงานข้ามชาติเดินทางกลับประมาณ 200,000-300,000 คน

กลับขึ้นด้านบน