เลือกตั้ง2562: รู้หรือยัง ไม่ไปเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ 5 ข้อ

เลือกตั้ง2562: รู้หรือยัง ไม่ไปเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ 5 ข้อ

เลือกตั้ง2562: รู้หรือยัง ไม่ไปเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ 5 ข้อ

รูปข่าว : เลือกตั้ง2562: รู้หรือยัง ไม่ไปเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ 5 ข้อ

กกต. ส่งเอกสารรายชื่อทางไปรษณีย์ถึงบ้านให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมแนะนำหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 17 มี.ค. และ 24 มี.ค.นี้ จะเสียสิทธิ 5 เรื่อง เช่น ยื่นคำร้องคัดค้านเลือกตั้งส.ส. รับสมัครเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยให้แจ้งกับท้องที่ภายใน 7 วัน

วันนี้( 11 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค.นี้ หนึ่งใน ข้อแนะนำสำคัญที่ไม่ควรละเลย ก็คือ กกต.ระบุว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคราวนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านทุกคนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โปรดแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาล) ผู้มีสิทธืเลือกตั้งใดที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่อาจแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ย่อมถูกจำกัดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด 

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ละเลยไม่ออกมาลงคะแนนเสียงครั้งนี้จะโดนตัดสิทธิทางการเมือง ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 

มาตรา 35 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจํากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้

  • ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
  • สมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
  •  ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
  • ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับการจํากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีกําหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจํากัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่ เท่าใดให้กําหนดเวลาการจํากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิล่วงหน้าก่อน 7 วัน

ในขณะเดียวกันถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ทั้งกรณีเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มี.ค.นี้ หรือในวันเลือกตั้งทั่วไปที่กำหนดไว้ วันที่ 24 มี.ค.นี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ได้ระบุวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไว้ใน มาตรา 33 ดังนี้

มาตรา 33 ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก มีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจแจ้งได้ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดําเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการกําหนด

ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งแทน หรือจัดส่งหนังสือ ชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุ อันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา จังหวัดภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง การแจ้งเหตุ วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยในการกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย ในการนี้ ให้คณะกรรมการ กําหนดรายละเอียดของเหตุที่ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวทางใน การพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เลือกตั้ง2562: "พริษฐ์ " โชว์เอกสารรายชื่อบกพร่อง ห่วงคนต่างแดน "กาผิดเบอร์"

เลือกตั้ง 2562: กต.แจง 500 บัตรเลือกตั้งในจีนไม่หาย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน